Özel Güvenlik Hukuku

From Hukuk Wiki

Özel Güvenlik Hizmetleri, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlileri için yasal zemin oluşturan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ile münhasıran devlet eli ile yürütülen güvenlik hizmetleri, özel güvenlik sektörünün de hizmet verebileceği yasal bir ortama taşımış, devletin üzerinden kamu düzenini sağlamak ve korumak görevi bir nebze olsun, özel sektöre aktarılarak asgariye indirilmiştir.

Aslında bu bir yetki devri değildir. Özel güvenlik şirketleri aracılığı ile yürütülen güvenlik hizmetleri, Polis ve Jandarma faaliyetlerine rakip değil, onların faaliyetlerini tamamlayıcı mahiyette olup, Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku yönünden de tamamlayıcı güvenlik fonksiyonu görmektedir. Özel güvenlik firmaları faaliyetlerini İçişleri Bakanlığına ve dolayısıyla Özel güvenlik şube müdürlüklerine bağlı olarak yürüten, kuruluşlarından denetimlerine kadar özel hükümlere tabi kurumlardır. Bu açıdan bakıldığında, gerek kuruluşu ve gerekse yürütülmesi açısından özel ihtisas gerektiren güvenlik şirketleri özel şirket statüsündedir. Bunların 5188 sayılı yasanın emrettiği hükümler dışında faaliyet göstermesi, anasözleşmelerinde özel güvenlik hizmeti dışında işlerle iştigal etmesi dahi mümkün değildir.

5188 sayılı yasanın tatbikine dair yönetmelikte ise kanunu nasıl uygulanacağına dair hükümler bulunmakta olup, uygulama ayrıntıları Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Gerek kanun ve gerekse yönetmelik , bu sektörde çalışacak güvenlik görevlilerinin eğitimi ve denetimi ile, özel güvenlik personeline eğitim verecek eğitim kurumları hakkında da çeşitli zorunlu düzenlemeler getirmekte, kısacası hassas bir öneme haiz sektörü tam anlamıyla kontrol altında tutmak amacını taşımaktadır. Ancak bununla birlikte yabancıların Türk şirketlerine ortak olabilmeleri nedeniyle yabancı sermayeli güvenlik şirketleri de bulunmaktaysa da paravan kişiler üzerinden kurulan bu şirketlerin Ulusal güvenliği tehdit edebileceği riskleri de değerlendirilmeli, uluslararası güvenlik şirketleri gözlem altında tutulmalı, stratejik yönden tehlikeleri düşünülmelidir.

İlgili bağlantılar:

Özel Güvenlik Hukuku