Ceza Usul Hukuku

From Hukuk Wiki

Ceza Muhakemesi hukuku , diğer bir deyişle Ceza Usul Hukuku bölümü.

CMK. ilgili hukuk terimleri listesi aşağıdadır:

Adli Kolluk --un el koyduğu olayı, yakalanan kişiyi, tedbiri c savcısına bildirmesi 161/2 --görevlilerini c savcısının yazılı/sözlü emir vermesi 161/3 --un c savcısının emrinde olması 161/1 --un soruşturma yaptığında sulh ceza hakiminin emrinde olması 163/2 --un görevleri 164 --un olay yerinde aldığı tedbire uyulmamsı nedeniyle yetkisi 168 --görevi yapan kişinin aynı davada hakim olamayacağı 22/1-g --un yakalama yetkisi 90/2 --un yakaladığı kişiye haklarını bildirmesi 90/4 --un yakalama emri düzenlemesi 98/2 --un postada el konulan gönderiyi açamaması 129/2 -- un aldığı ifadenin soruşturmada geçerliliği 148/4 --a yapılan şikayetin geçerliliği 158/1 --un şüpheli ölümü yada kimliği belirlenemeyen ölüyü cumhuriyet savcılığına bildirmesi 159/1 --un cumhuriyet savcılığı nezaretinde delil toplaması 160/2, 161/1 --un müdafii huzurunda aldığı ifadelerin duruşmada okunması 213

Adli Kontrol -- kararı verilmesinin şartları 109 --adli kontrol yükümlülükleri 109 --kararı vermeye yetkili merciler 110 --kararının kaldırılması 111 --kararına uymamanın sonuçları 112 --yakalanan kişinin adli kontrol altına alınması 94/2 --uygulamasının tutuklamada yetersiz kalacağının hukuki ve fiili nedenlerle belirtilmesi 101/1

Adli tatil --içinde 250 md yazılı suçlara bakılabilmesi 252/2 --tarihleri 331/1 --de süreler 331/4/ --süresinde soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin çalışma şeklinin belirlenmesi 331/2

akıl hasta --sı olan tanıkların kanuni temsilcilerin rızasıyla dinlenmesi 45/2 --lığına yakalanan tanığın önceki ifadesinin duruşmada okunması 211/1 --lığına yakalanan şerikin önceki ifadesinin duruşmada okunması 211/1 --sı sanığın gözlem altına alınması 74/1 --sının beden muayenesi yada örnek alınmasından kaçınması 76/3 --larına karşı işlenen suçta yakalamanın şikayete bağlı olmaması 90/3 --sı olan mağdura avukat tayini 239/2

Aleyhe hüküm yasağı --bölge adliye mahkemeleri kararları üzerine 283 --yargıtay kararları üzerine 307/4

Arama --şüpheli ve sanıkla ilgili arama 116 --şüpheli ve sanık dışındakilerle ilgili arama 117 --nın gece yapılması 118 --kararı verme yetkisi 119/1 --kararının içeriği 119/2 --tutanağına yazılacak bilgiler 119/3 --da hazır bulunacaklar 119/4-5, --aramada hazır bulunabilecekler 120 --nın askeri mahalde yapılması 119/5 --sonunda verilecek belge 121 --sonunda elde edilecek belge ve kağıtları inceleme yetkisi 122 --sonunda muhafaza altına alınacak ve elkonulacak eşyalar 123 --nın avukat bürosunda yapılması 130/1 --bilgisayar programlarında 134 --da tesadüfen elde edilen deliller 138 --nın ölçüsüz yapılmasının tazminat sebebi olması 141/1-i

asker --kişi tanıkların zorla getirilmesi 44/2 --i mahallerde yapılacak arama 119/5 --i mahallerde yapılacak el koyma 127/6 --i mahalde CMUK 250 md giren suçun işlenmesi 251/4


Avukat (Bkz Müdafi) --ı tanıklıktan çekinme hakkı 46/1-a --ın aramada hazır bulunma hakkı 120/3 -- avukat için postada el koyma 130 --avukat bürosunun aranması 130 --avukat bürosunda el koyma 130 --müdafilik dolayısıyla iletişimin dinlenememesi 136 --müdafi olmaksızın kollukça alınan ifadenin geçerliliği 148/4 --müdafi seçme hakkı 149/1 --görevlendirilmesi 150 --ın yararları birbirine uygun birden fazla şüpheli/sanığı temsil etmesi 152/1 --ile görüşme hakkı 154 --ın dosyayı inceleme yetkisi 153/1 --ın dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması 153/3 --ın, sanığın kendi avukatını seçmesiyle görevinin sona ermesi 156/3 --ın soruşturma tutanağında imzasının alınması 169/3 --tanıkların dinleneceği günün mahkemece bildirilmesi 181 --ların (çok sayıda avukat) duruşmaya katılması 189 --ın, tanık, sanık, bilirkişi ve katılana doğrudan soru sorabilmesi 201/1 --lara, duruşma disiplinini bozdukları gerekçesiyle disiplin cezası verilemeyeceği 203/3 --stajyerlerinin müzakerede bulunabilmesi 227/2 --yardımından mağdurun yaralanması 234/3-5, 239 --duruşma yapılan hallerde kaçak kişiye avukat tayini 247/3 --ın uzlaştırıcı olarak seçilmesi 253/4 --kanun yoluna başvurma hakkı 261 --ın kanun yolu başvurusunu geri alması 266/2 --lık kanununa göre ücret tarifesine aykırılığın Yargıtayca düzeltilmesi 303/1-h --lık ücretinin yargılama gideri sayılması 324/1


B

bağlantı --kavramı 8 --lı suçlarda yetki 16 --lı suçlarda birleştirme 9, 10, 11 --lı davalarda yargılama giderleri 326

Bazı suçlara ilişkin muhakeme --ye tabi suçlar 250 --nin soruşturma usulü 251 --nin kovuşturma usulü 252

Beraat

--kararı verilen hallerde fizik kimliğin tespitine ilişkin kayıtların yok edilmesi 81/2 --kararı verildiğinde güvencenin sanığa/şüpheliye iadesi 115/2 --kararı verildiğinde kayyım ücretinin devletçe karşılanması 133/2 --kararı verilen kişinin kanuna uygun yakalanmış/tutuklanmış olsa bile tazminat hakkı 141/1-e --kararı verilmesi 223/2 --derhal beraat kararı 223/9 --hükmünün gerekçesinde belirtilecek hususlar 230/2 --kararında temyiz sınırı 2727/3-b (ilk derece mahkemeleri), 286/2-f (bölge adliye mahkemeleri) --kararı verilmesini gerektiren deliller bulunması halinde yargılamanın yenilenmesi 311/1/e

Bilimsel Mütalaa --Bilirkişi raporu üzerine 67/6 --hazırlayanın duruşmada dinlenmesi 68/3


Bilirkişi

--olarak görev yapan hakimin aynı davaya bakamaması 22/1-h --atanması 63 --birden çok bilirkişi atanması 63/2 --yemini 64/5-6 --yazılı yemin vermesi 64/70 --liği kabul yükümlülüğü 65 --nin rapor verme süresi 66/1 --nin aydınlatılmasını isteme 66/4 --nin soru sorması 66/6 --ye eşya, vs teslimi 66/7 --nin rapor vermesi 67/1 --raporuna itiraz 67/5 --raporu üzerine bilimsel mütalaa 67/6 --nin duruşmada dinlenmesi 68/1 --nin reddi 69/1-3 --nin adının itiraz hakkı olanlara bildirilmesi 69/2 --nin çekinmesi 70 --nin görevini yapmaması ve yaptırımı 71 --ücreti 72 --nin keşifte dinlenmesi 84/2 --ni, moleküler genetik inceleme kararında gösterilmesi 79/1 --raporunun, dosya incelemesinin kısıtlanması kararına dahil olmadığı 153/3 --dinlenmesinde hakim/cumhuriyet savcısının yanında katip olması 169/1 --nin sanık istemiyle duruşmaya çağrılması 177/1 --nin doğrudan sanık tarafından duruşmaya çağrılması 178/1 --nin, sanık tarafından doğrudan veya mahkeme aracılığıyla çağrıldığında isimlerinin Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 179 --nin talimat yada naiple dinlenmesi 180 --dinlenmesi için belirlenen günün mahkemece taraflara bildirilmesi 181/1 --nin gelip gelmediğinin saptanması ile duruşmaya başlanması 191/1 --ye, c savcısı, müdafii vekilin doğrudan soru sorabilmesi 201/1 --dinlenmesinden sonra taraflara söz verilmesi 215 --kimliğinin ve açıklamalarının duruşma zaptına yazılması 221/1a-e --mağdur çocuk yada psikolojisi bozuk mağdurun dinlenmesi sırasında bulundurulacak kişilere bilirkişi hükümlerinin uygulanması 236/3 --nin bölge adliye mahkemelerinde dinlenmesi 281/2 --nin ilk derece mahkemesine verdiği raporun bölge adliye mahkemesinde okunması 282/1-c --nin hükmü etkileyecek şekilde rapor vermiş olmasının hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedeni sayılması 311/1-b

birleştirme --davaların birleştirilerek açılması 9 --görülmekte olan davaların birleştirilmesi 10 --geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 11 --ye, ortak görevli yüksek mahkemenin karar vermesi 16/3

Bozma --kararına karşı (bölge adliye mahkemelerince verilmiş) direnilemeyeceği 284/1 --kararı dışında kalan bölge adliye mahkemesi kararlarının temyiz edilebileceği 286/1 --nedenlerinin Yargıtayca ilamda ayrı ayrı gösterilmesi 302/2 --kararına karşı ilgililere diyeceklerinin sorulması 307/1 --üzerine davaya yeniden bakacak mahkeme işlemleri 307 --sonrasında aleyhe hüküm yasağı 307/4

Bölge Adliye Mahkemesi --cumhuriyet savcısının görevi 278, 279 -cumhuriyet savcısının tebliğnamesinin tebliği --nde inceleme ve kovuşturma 280 --nde duruşma hazırlığı 281 --nde aleyhe hüküm yasağı 283 --kararlarına karşı direnilemeyeceği 284/1


C

Ceza Mahkemeleri --nin ek yetkisi 218 --nin yaş düzeltmesi 218/2 --nin bekletici mesele yapması 218/1 --nin birden fazla ili kapsayacak şekilde yetkilendirilmesi 252/1-c --nin yazılı isteklerine on gün içinde cevap verme zorunluluğu 332/1

Ceza verilmesine yer olmadığı --na karar verilenlerin (kusur yeteneği olmadığı gerekçesiyle), tazminat isteme hakkının olmaması 144/1-d --na karar verilmesi 223/3-4 --na karar verilmesi halinde hükmün gerekçesinde belirtilecek hususlar 230/3 --na dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyiz edilemeyeceği 286/2-g --na, yargılamanın yenilenmesi sonucu karar verilmesi halinde tazminat isteme hakkı 323/3 --na karar verilmesi halinde yargılama giderleri 327/1, 328

Cumhuriyet savcısı


--nın dinlenmesinden sonra


sanığın/şüphelinin gözlem altına alınması 74/1
tutukluluk süresinin uzatılması 102/3
tutuklu sanığın, adli kontrol altına alınarak salıverilmesi 103/1
tutuklunun salıverilmesine karar verilmesi 105
şüphelinin adli kontrol kararının kaldırılması 111/1
tazminata karar verilmesi 142/7

--nın istemi üzerine


yabancı ülkede işlenen suçta, suçun işlendiği yere yakın yer mahkemesinin yetkili kılınması 14/2
ortak görevli yüksek mahkemenin birleştirmeye dair karar vermesi 16/3
bilirkişi atanması 63/1
bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın duruşmada dinlenmesi 68/3
şüpheli/sanığın muayenesi, vücudundan örnek alınması 75/1
mağdurun beden muayenesi, bedeninden parça alınması 76/1
kaçak olan şüpheli hakkında yakalama emri çıkartması 98/1-3
şüphelinin tutuklanması 101/1
soruşturma evresinde tutukluluğun devam edip etmeyeceğine karar verilmesi 108/1
şüphelinin, adli kontrol altında bulundurulması amacıyla hakim tarafından belirlenecek güvenceyi yatırması 109/3-f
mağdurun haklarını güvence altına almak için şüpheliden ayni yada kişisel güvence almak 109/3-h
şüphelinin adli kontrol altına alınması 110/1
ile askeri mahalde elkoyma 127/6
bigisayar programlarında arama, kopyalama 134/1
dosyayı inceleme hakkının kısıtlanması 153/2

--kararının hakim onayına sunulması


şüpheli/sanığın vücudundan parça alınması halinde 75/1
el konulmasına dair verdiği karar 127/3
iletişimin dinlenmesine dair verdiği karar 135/1
teknik araçlarla izleme kararı 140/2

--nın reddi hakim talebinde bulunması 24/2 --nın katılımıyla duruşmada karar verilmesi 33 --nın görüşü alınarak duruşma dışı karar verilmesi 33 --nın, tanığın kimliğini gizli tutması 58/2 --tarafından çağrılan tanığa ücret ödenmesi 61 --nın bilirkişi ataması 63/3 --nın, liste dışı bilirkişi dinlemesi halinde yeminini yaptırdığına dair tutanak tutması 64/6 --nın, bilirkişiye, uzman kişilerle bir araya gelme yetkisi vermesi 66/4 --aracılığıyla bilirkişinin, taraflara soru sorası 66/6 --na, bilirkişi raporunun d/uruşmada verilmesi 67/4 --na, bilirkişi raporuba karşı diyecekleri için mahkemece süre verilmesi 67/5 --nın, bilirkişi raporuna karşı bilimsel mütalaa alması 67/6 --nın huzurunda, sanık/şüpheli/mağdur ve diğerlerinden alınan kan, genetik inceleme vs nin yok edilmesi 80, 81 --nın kararıyla fizik kimliğin tespiti 81 --nın keşif yapması 83 --nı ölü kimliği belirlemesi ve adli muayene yapılması 86/3 --nın otopsi yapması 87/1 --nın mezar açma kararı vermesi 87/4 --nın yakalamanın iadesini istemesi 90/6 --nın, gözaltı süresini toplu suçlarda uzatması 91/3 --nın, yakalanan, gözaltına alınan kişinin yakınına bilgi vermesi 95/1 --nın şüpheliyi resen bırakması 103/2 --aramaya izin vermesi 119/1 --hazır olmaksızın yapılacak arama 119/4 --nın askeri mahalde yapılacak aramaya katılması 119/5 --nın arama sonrası elde edilen kağıt ve belgeleri inceleme yetkisi 122/1 --nın yazılı emriyle el koyma 127/1 --nın kararı ile postada el koyma 129/1 --denetiminde avukat bürosunun aranması 130/1 --nın elkonulan eşyayı iade etmesi 131/1 --nın kararıyla iletişimin dinlenmesi ve tespiti 134/1 --nın kararıyla mobil telefonun yerin saptanması 135/4 --nın kararıyla gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139/1 --nın teknik araçlarla izleme kararı vermesi 140/2 --nın, kez ifadesi alınacak şüpheliyi kendisinin dinlemesi 148/5 --nın izniyle ölü gömülmesi 159/2 --nın suç işlendiğini öğrenmesi 160 --nın derhal işin gerçeğini araştırması 160/2 --nın adli kolluğu kullanması 160/2, 161 --nın görev ve yetkileri 161 --nın başka yer c savcısından işlem yapmasını istemesi 161/1 --nın şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplaması 160/2 --nın hertürlü bilgi/belgeyi, her türlü kurumdan toplaması 161/1 --na diğer kamu görevlilerinin yardım etmesi 161/4 --na yardım etmeyen, bilgi ve belge vermeyenler hakkında yapılacak işlem 161/5 --nın sulh ceza hakiminden karar alması 162 --nın adli kolluk sorumluları hakkında rapor vermesi 166 --nın, yeni delilleri sanığa bildirmesi 179/2 --larının (birden fazla savcının) duruşmaya katılması 189 --nın sulh ceza mahkemesi duruşmasına katılmaması 188/2 --nın, tanık, katılan, sanık ve bilirkişiye doğrudan soru sorması 201/1 --na, suç ortağının, tanığın,, bilirkişinin dinlenmesinden sonra diyeceklerinin sorulması 215 --nın uzlaştırma görevi 253 --nın kanun yoluna başvurması 260/1-3, 265 --nın sanık lehine yaptığı kanun yolu başvurusunu geri alması 266/1 -- (bölge adliye mahkemesi) cumhuriyet savcısının görevi 278, 279 --(bölge adliye mahkemesi) cumhuriyet savcısının tebliğnamesinin tebliği 278 --nın soruşturma ile ilgili isteklerine on gün içinde cevap verilmesi zorunluluğu 332/1


Ç

Çocuk --mağdur çocukların tanıklığının kayda alınmasının zorunluluğu 52/3 --un soybağının araştırılması 76/, 78 --un tanıklıktan çekinmesi 76/3 --lara karşı işlenen suçlarda yakalamanın şikayete bağlı olmaması 90/3 --ları cinsel istismarında tutuklama 100-3-a-5 --ların cinsel istismarında iletişimin tespiti, dinlenmesi 135/6-a-5 --lar hakkında disiplin hapsi verilemeyeceği 203/3 --ların psikolojisinin bozulması halinde tanık, mağdur sıfatıyla kural olarak bir defa dinleneceği 236/2 --ların mağdur olarak dinlenmesinde duruşmada uzman bulundurulacağı 236/3 --un mağdur yada suçtan zarar gören olması durumunda zorunlu müdafi bulundurulacağı 239/2


Çağrı kağıdı (davetiye)

--tanıkların çağrı kağıdı ile çağrılması 43/1 --ifade veya sorgu için davetiye çıkarılması 145/1 --ile iddianamenin tebliğ olunması 176/1 --de, sanığa gelmese de duruşma yapılacağının yazılacağı haller 195/1 --mağdur yada şikayetçinin çağrı kağıdı ile çağrılması 233/1 --bozmadan sonra ilgililere davetiye tebliğ olunamaması yada tebliğ olunsa bile gelmemeleri 307/2

çekinme --hakimin davadan çekinmesi 30 --zabıt katibinin çekinmesi 32 --tanıklıktan çekinme 45, 46, 47 48 vd --bilirkişinin çekinmesi 70 --muayene ve bedenden örnek alınmasından çekinme 76/3 --imzadan çekinme 147/5


Çelişki --sebebiyle tanığın önceki ifadelerinin okunması 212/2 --sebebiyle sanığın önceki ifadelerinin okunması 213


D

Davetiye (Bkz çağrı kağıdı)


Direnme --Bölge adliye mahkemesi kararlarına direnilemeyeceği 284/1 --Yargıtay kararlarına karşı direnme kararının mümkün olduğu 307/3 --Yargıtay CGK kararlarına direnilemeyeceği 307/3 --kanun yararına bozma kararına direnilemeyeceği 309/5

dava (Ayrıca Bkz kamu davası) --ya bakan mahkemenin görevli olup olmadığına karar vermesi 4, 5 --ların birleştirilerek açılması 9 --ların birleştirilmesi (geniş bağlantı) 11 --ların birleştirilmesi (görülen dava) 10 --ların ayrılması 10 --ya bakma etkisi 12 --nın nakli 19 -- ya hakimin bakamayacağı haller 22 vd --nın reddine karar verilmesi 223/7

Delil --lerin yok edilmesinin bağlantı sayılması 8/2 --ret sebebinin delillerinin gösterilmesi 31/1 --aynı soruşturma yada kovuşturmada delilleri yok etme şüphesi olanların yeminsiz dinlenmesi 50/1-c --elde etmek için şüpheli, sanık (75), mağdur ve diğerlerinin (76) bedeni üzerinde muayene, örnek alma --keşif tutanağına elde edilmesi umulup edilemeyen delillerin de yazılması 83/2 --lerin elde edilmesindeki zorluk nedeniyle toplu suçlarda gözaltı süresinin uzatılması 91/3 --yeni delil elde edilmedikçe yakalamaya konu fiil ile ilgili olarak tekrar yakalama yapılamaması 91/5 --leri değiştirme, yok etme ve gizlemenin tutuklama nedeni sayılması 100/2-b-1 --lerin elde edileceği hususunda makul şüphe olması halinde arama 116, 117 --oluşturduğundan şüphe edilen gönderilere el koyma 129/1 --olarak ihtiyaç duyulmayan eşyanın iadesi 131/2 --olarak saklanması gerekli görülmeyen eşya 132/6 -- in başka suretle elde edilemeyeceği durumda bilgisayar programı ve kütüklerinde arama 134/1 --in başka suretle elde edilemeyeceği durumda iletişimin dinlenmesi 135 --in tesadüfen elde edilmesi 138 -- in başka suretle elde edilemeyeceği durumda gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139/1 --lerin toplanmasını isteyebileceğinin sanığa hatırlatılması 147/1-f --olarak kabul edilemeyecek haller 148/3 --lleri müdafiin incelemesi 153/4 --lerin iddianamede gösterilmesi 170/3-j --elde edilememesi halinde takipsizlik kararı verilmesi 172 --lerin toplanmasını sanığın istemesi 177 --lerin ortaya konulması 206/1 --in reddi sebepleri 206/2 --in geç bildirilmesi 207 --lerin tartışılması 216 --lerin tartışılmasında söz sırası 216/1 --lerin tartışılmasında karşı cevap hakkı 216/2 --lerin taktir yetkisi 217/1 --lerin ancak duruşmaya getirilmiş olması halinde ispatta kullanılması 217/2 --lerin kararda gösterilmesi 231/1 --in uzlaştırmada aleyhe kullanılamayacağı 253/6

Devlet Sırr --tanımı 47/1 --na sahip kişinin bu bilgi nedeniyle tanıklığı 47/2 --Cumhurbaşkanının bu bilgi nedeniyle tanıklığı 47/4 --içeren belgelerin mahkemece incelenmesi 125


Disiplin -- hapsi tanımı 2 --tanıklıktan yada yeminden çekinen kişiye disiplin hapsi verilmesi 60/1 --hapsinin aramada elkonulması istenilen eşyayı vermeyen hakkında uygulanması 124/2 --önlemi nedeniyle duruşmaya gelemeyen sanığın bağışık tutulması 196/5 --hapsi verilmesi (duruşma düzenini bozan kişiye) 203/3 --hapsinin çocuklara ve avukatlara uygulanamaması 203/3

Durma --kararı verilmesi 223/8


Düşme --kararı verilmesi 223/8

Duruşma --da ve duruşma dışındaki kararlarda kimlerin dinleneceği 33 --gün ve saatini sanığın kanuni temsilcisine bildirilmesi 155 --gününün tutuklu sanığa tebliği 176/3 --ile iddianame tebliği arasında asgari 7 günlük süre bulunması 176/4 --nın açıklığı ilkesi 182/1 --zorunlu olarak kapalı yapılması 185 --nın açıklığının kaldırılması hakkında karar 184/1 --nın kapalı yapılması 182/2 --da ses ve görüntü kaydeden cihazın yer alamaması 183 --içeriğinin yayımlanması yasağı 187/3 --da hazır bulunacaklar 188 --birden çok c savcısının katılması 189 --birden çok avukatın katılması 189 --ya ara verilmesi 190 --nın başlaması 191 --nın yönetilmesi 192, 203 --da sanığın hazır bulunmaması 193 --da sanığın uzaklaşmamasını temin için önlem alma 193 --nın sanığın yokluğunda yapılması 195 --dan sanığın bağışık tutulması 196 --dan, gerçeğin öğrenilmesi amacıyla sanığın çıkartılması 200/1 --ya katılan diğer kişilere c savcısı, müdafii vekilin doğrudan soru sorabilmesi 201/1 --düzenini bozan kişinin dışarı çıkartılması 203/1 --düzenini bozan kişiye disiplin hapsi verilmesi 203/2 --düzenini bozan sanığın dışarı çıkartılması 204 --sırasında işlenen suç nedeniyle mahkemenin görevi 205 --da okunması zorunlu belgeler 209 --da okunamayacak belgeler 210 --da okunan belgelerin içeriğiyle ilgili belge düzenleyenlerin dinlenmesi 214 --tutanağı düzenlenmesi 219 --tutanağının başlığı 220 --tutanağının içeriği 221 --tutanağının ispat gücü 222 --nın sona ermesi ve hüküm 223/1

E

Ek savunma --hakkı verilmesi 226

El koyma --kararını verme yetkisi 127 --arama sonunda el koyma 123/3 --sı istenilen (aramada) eşyayı vermeyenler 124 --yapılamayacak mektup ve belgeler 126 --taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma 128 --postada 129 -- avukat için postada el koyma 130 --avukat bürosunun aranması 130 --avukat bürosunda el koyma 130 --el konulan eşyanın iadesi 131sanık --el konulan eşyanın muhafazası yada elden çıkartılması 132 --bilgisayar programlarında 134 --da tesadüfen elde edilen deliller 138 --kaçak kişi için zorlama tedbiri olarak 248 --nın kaçak için kaldırılması 248/4

Eski hale getirme 40 --dilekçesi 41 --talebi üzerine verilecek karar 42 --duruşmaya katılamayan sanığın duruşma işlemleri nedeniyle 198/1 --istinaf başvurusunda 274


Eş --in kanun yoluna başvurma hakkı 262


F

fizik kimliğin tespiti 81


G

Gaib --in tanımı 244 --hakkında yapılacak işlemler 244 --e ihtar yapılması 245 --e güvence verilmesi 246


Gecikmesinde sakınca bulunan hal --de yetkisiz mahkeme işlemleri 21 --nedeniyle yapılan işlemler hariç, reddin kabulüne karar verilmesi halinde işlemlerin tekrar edilmesi 29/3, 30/3 --de kovuşturma aşamasında tanıkların yüzleştirilmesi 52/2 --lerde cumhuriyet savcısının keşif yapması 83/1 --de kolluğun yakalama yetkisi 90/2 --lerde gece arama yapılması 118/2 --lerde cumhuriyet savcısının yazılı arama emri vermesi 119 --lerde cumhuriyet savcısının yazılı emriyle elkoyma 127/1 --lerde cumhuriyet savcısının kararı ile postada elkoyma 129/1 --lerde cumhuriyet savcısının kararı ile iletişimin dinlenmesi 135/1 --lerde cumhuriyet savcısının kararı ile mobil telefonun yerinin tespiti 135/4 --llerde cumhuriyet savcısının kararı ile gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139/1 --lerde cumhuriyet savcısının kararı ile teknik araçlarla izleme yapılması140/2 --lerde sulh ceza hakiminin soruşturma yapması 163/1

Genetik --inceleme 78 --incelemeye karar verme yetkisi 79 --inceleme sonuçlarının gizliliği 80

Gerekçe --kararların gerekçeli olması 34 --gösterilerek birden fazla bilirkişi atanması 63/2 --bilirkişi yemininin yazılı verilmesinin gerekçesinin kararda gösterilmesi zorunluluğu 64/7 --bilirkişi raporuna itirazın reddedilmesi halinde gerekçe gösterilmesi 67/5 --tutuklamada gerekçe gösterilmesi 101/1 --duruşmanın kapalı yapılması gerekçesinin açık duruşmada okunması 182/3 --duruşma tutanağında istemlerin reddi halinde gerekçesinin gösterilmesi 221/1-g --li kararın, istinaf başvurusunda bulunana tebliğ edilmemesi halinde yedi gün içinde tebliği 275/2

geri çevirme --ret isteminin geri çevrilmesi 31 --istinabe mahkemesinin geri çevirmeksizin işlem yapması 180/4


Gizli soruşturmacı --görevlendirilmesi 139


Görev 3 vd --resen görev 4 --görevde uyuşmazlık 4 --görevsizlik kararı verme zamanı 5, 6 --görevsizlik kararı verilemeyecek hal 6 --li olmayan mahkeme yada hakim işleri 7

Gözaltı --na alma (yakalanan kişinin) 91/1 --na alma şartları 91/2 --süresi 91/1 toplu suçlarda 91/3 --süresinin uzatılması 91/3 --süresinin uzatılması kararına itiraz 91/4 --na alınan kişinin yeniden gözaltına alınması 91/5 --na alınan kişinin bırakılmaması halinde sorgusu 91/6 --na alınan kişinin yakınlarına haber verme 95/1 --na alınan kişinin yabancı uyruklu olması 95/2 --na alınmış olupta firar edenler için gece araması yapılması 118/2 --na almadaki haksızlık nedeniyle tazminat 141, 144 --süresinin iddianamede gösterilmesi 170/3-k --süresinin gerekçeli kararda gösterilmesi 232/2-d


Gözlem altına alma 74

Güvence --adli kontrolde şüphelinin vereceği güvenceler 109/3-f-h-i --sanık/şüphelinin güvence vermesi 113 --nin geri verilmesi 115 --gaibe güvence verilmesi 246 --kaçak kişiye güvence verilmesi 248/7

Güvenlik tedbiri --ne hükmedilecek halde bu tedbirler ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemeyeceği 100/1 --nin iddianamede gösterilmesi 170/6 --nin hüküm olması 223/1 --ne karar verilmesi 223/6 --ne ilişkin bölge adliye mahkemesi kararlarının temyiz edilemeyeceği 286/2-g --ne hükmedilmesi halinde yargılama giderleri 325/1


H

Hakim

--in görevli olmadığı durumda yenilenmesi mümkün olmayan işlerin tekrar edilmesi 7 --in sadece yetkisiz olması nedeniyle işlemlerin geçersiz sayılamayacağı 20 --in yetkisiz olsa bile gecikmesinde sakınca olan işleri yapabilmesi 21/1 --in davaya bakamayacağı haller 22 --in yargılamaya katılamayacağı haller 23 --in reddi 24 --in reddi isteminde bulunabilecek olanlar 24 --in reddi talebine karar verecek mahkeme 27 --davadan çekinmesi 30 --in her türlü kurumla doğudan yazışma yapması 36/1 --yemin verirken taktire dayanması 51 --izni olmadan tanığın (53/1-d) ve bilirkişinin (68/2) duruşma salonunu terk edemeyeceği --lik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözülecek konularda bilirkişi dinlenemeyeceği 63/1 --tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmeyi bilirkişinin yapamayacağı 67/3 --in, bilirkişi kimliğini itiraz hakkı olanlara bildirmesi 69/2 --in moleküler genetik incelemeye izin vermesi 79 --onayına sunulacak kararlar


sanık/şüphelinin vücudundan alınan kan, tükürük, tırnak vb alınması kararı 75/1
elkoyma kararı 127/3
iletişimin dinlenmesi ve tespiti kararı 135/1
teknik araçlarla izleme kararı 140/2


Hüküm

--verilinceye kadar tanığa disiplin hapis verilmesi 60/1 --ün açık duruşmada verilmesi ilkesi 182/3 --ün kapalı duruşmada açıklanması 185 --duruşmanın sona ermesiyle verilen hüküm 223 --hüküm çeşitleri 223 --de gerekli oy sayısı 224 --ün iddianamede gösterilen fail ve fiil ile sınırlı olması 225 --ün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 230 --ün açıklanması 231 --fıkrasında bulunacak hususlar 232 --fıkrasının ayakta dinlenmesi 231/4 --nüsha ve özetlerinin imzalanması ve mühürlenmesi 232/7 --ün, istinaf yoluna başvuranlara gerekçesi ile açıklanmamışsa, yedi gün içinde tebliği 275/2 --ün infazının, istinaf talebinin reddedilmesiyle durmayacağı 276/2 --ün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 306 --de yargılama giderlerinin gösterilmesi 324/2


Iİ

İddianame --nin kabulünden sonra görevsizlik verilebileceği (5/1) ve verilemeyeceği (6/1) durumlar --nin mahkemeye verilmesiden sonra müdafiin delilleri inceleyebileceği 153/4 --de yer alacak unsurlar 170/3-4-5-6 --nin iadesi 174 --nin kabulü 175 --sanığa tebliği 176/1 --nin kabulü kararının okunarak duruşmaya başlanması 191/1 --nin, suçu ve sanığı sınırlaması 225/1 --de kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği maddeden başka bir madde ile sanığın cezalandırılması (ek savunma) 226/1


İfade (Ayrıca bkz sorgu) --alma (tanım) 2/1-g --için çağrı 145 --almada uyulacak kurallar 147 --almada yasak usuller 148 --müdafi olmaksızın kollukça alınan ifadenin geçerliliği 148/4 --nin (şüpheli için) hazırlıkta ikinci kez alınması 148/5 --almada (soruşturmada) en çok üç avukat bulunabileceği 149/2 --alma yada sorguda avukat yardımının engellenemeyeceği 149/3 --almada zabıt katibi bulunması 169 --si alınmak istenen sanığın esas mahkemesinde ifade vere hakkının hatırlatılması 196/2 --nin (talimatla alınmış) duruşmada okunması 209/1 --nin (tanığın) duruşmada okunması 212 --nin (sanığın) çelişki nedeniyle okunması 213 --nin şikayet içermesi halinde suçtan zarar görene katılmak isteyip istemediğinin sorulması 238/2

İhbar (ayrıca bkz şikayet) --ın yapılacağı yer 158 --ın şekli 158/5 --yükümlülüğü olanlar 159 --yoluyla cumhuriyet savcısının suçu öğrenmesi 160/1 --da ulunanın sakıncası yoksa kimliğinin iddianamede yer alması 170/3-e

İletişim --in dinlenmesi kararı 135/1 --in dinlenmesi kararının yerine getirilmesi 137 --in dinlenmesi sonrasında kayıtların yok edilmesi 137/3-4 --araçlarıyla kapalı duruşma içeriğinin yayımlanamaması 187/2 --aracıyla gaibe ihtar 245 --yoluyla tebligat yapılması 252/1-h


imzadan kaçınma --soruşturma tutanağında 169/6 --sanığın sorgu tutanağında 147/5


infaz --edilecek kararların Cumhuriyet savcılığına verilmesi 36/2 --ı gereken zorla getirme kararının (fiili hizmette bulunan askerler için) askeri makamlar aracılığıyla yerine getirilmesi 44/2 --kurumundan kaça tutuklu yada hükümlü hakkında yakalama çıkarılması 98/2 --kurumunda bulunan tutuklu sanığa iddianamenin tebliği 176/3 --kurumunda bulunan tutuklu sanık yada şüphelinin kanun yollarına başvurması 263/1 --ın, istinaf talebinin reddedilmesiyle durmayacağı 276/2 --ın karara itirazla durmayacağı 269/1 --ın, itiraz merciince yerine getirilmesinin durdurulması 296/2 --ın, temyiz talebinin usulüne uygun yapılmaması nedeniyle durmayacağı 296/2 --ın ertelenmesi yada geri bırakılması (yargılamanın yenilenmesi isteminde) 312 İstinaf --yoluna başvurma 272/1-2, 285 --incelemesinin zorunlu olması 272/1 --yoluna başvurulamayacak kararlar 272/3 --istemi ve süresi 273 --yoluna başvurma süresinin başlaması 273/2 --başvurusunun etkisi 275 --yoluna başvurana, gerekçe açıklanmamışsa, başvurudan sonra gerekçenin tebliği 275/2 --başvurusunun reddi 276 --talebinin karşı tarafa tebliği 277/1

İtiraz --görevsizlik kararına 5/2 --yetkisizlik kararına karşı 18/3 --ret isteminin reddine karşı 28/1 --ret isteminin geri çevrilmesine karşı 31/3 --eski hale getirme talebinin reddine karşı 42/2 --disiplin hapsine karşı 60/4 --bilirkişi raporuna karşı 67/5 --gözlem altına almaya karşı 74/4 --şüpheli yada sanığın tıbbı muayenesi, kan vs alınmasına karşı 75/4 --diğer kişilerin tıbbı muayenesi örnek alınmasına karşı 76/4 --tutuklamaya, tutukluluğun devamına, salıverilmenin reddine karşı 101/5, 104/2, 105 --adli kontrol altına alınmaya karşı 111/2 --el konulan eşyanın iadesi istemin reddine karşı 131/1 --tazminat istemine ilişkin dilekçenin şekli eksiklik nedeniyle reddine karşı 142/4 --tazminatın geri alınması kararına karşı 143/1 --süresi, şekli ve merciinin takipsizlik kararında gösterilmesi 172/1 --takipsizlik kararına karşı 173 --iddianamenin iadesine karşı 174/4 --duruşmada yöneltilen soruya karşı 201/1 --durma kararına karşı 223/8 --katılmadan önceki kararlara karşı 241 --zorlama amaçlı elkoyma kararına karşı 248/8 --olunabilecek kararlar 267 --usulü ve inceleme mercileri 268 --ın kararı durdurmaması 269/1 --ı inceleyecek merciin kararın geri bırakılması kararı verebilmesi 269/2 --ı inceleyecek merciin, itiraz edilen kararı cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirmesi 270 --ı inceleyecek merciin inceleme araştırma yapması, yada yapılmasını emretmesi 270 --ın aksi belirtilmedikçe duruşmasız yapılması 271/1 --ın yerinde görülmesi halinde merciin itiraz konusu hakkında karar vermesi 271/2 --ı inceleyen merciin karar verme süresi 271/3 --üzerine verilen kararların kesinliği 271/4

K

Kaçak -- şüpheli hakkında soruşturma evresinde yakalama emri çıkartılması 98/1 -- şüpheli hakkında kovuşturma evresinde yakalama emri çıkartılması 98/3 --tanımı 247/1 --hakkında mahkumiyet kararı verilmesi şartları 247/2 --kişiye müdafi tayini 247/3 --kişi için zorlama tedbirleri (elkoyma) 248 --kişiye güvence verilmesi 248/7 --hakkında hazırlıkta yakalama çıkarılması 98/1

kaçınma --imzadan kaçınma


soruşturma tutanağında 169/6
sanığın sorgu tutanağında 147/5

--üçüncü kişinin ispat aracı olan yada müsadere edilecek eşyayı vermekten kaçınması 124/1

Kadın --ın muayenesi 77

Kamu davası --açılmış yakalanan kişinin yetkili mahkemeye götürülmesi 94/1 --nı açma görevi 170 --nı açmada taktir yetkisi 171 --nın açılmasına yeterli delil olmaması 172 --nın kovuşturmaya yer olmadığına karar verildikten sonra tekrar açılması 172/2, 173/4-6 --nın önödeme yapılmaksızın açılamayacağı 174/2 --nın iddianamenin kabulüyle açılmış sayılacağı 175/1 --nın sona ermesi 223 vd --na katılma 237 --na katılma usulü 238 --na katılanın hakları 239 --na katılmanın davaya etkisi 240 --na katılanın katılmadan önceki kararlara itirazı 241 --na katılanın kanun yoluna başvurması 242 --na katılmanın hükümsüz kalması 243

Kanun yolu --na başvurma hakkı olanlar 260 --na avukatın başvurma hakkı 261 --na yasal temsilcinin başvurma hakkı 262 --na eşin başvurma hakkı 262 --na tutuklunun başvuru hakkı ve şekli 263 --nun belirlenmesinde yanılma 264 --na başvurunun cumhuriyet savcısı tarafından geri alınması 266/1 --na başvurunun müdafi yada avukat tarafından geri alınması 266/2 --na hakimin red isteminin reddine karar vermesinde başvurma 28 --na başvurunun gerekçeli kararda gösterilmesi 34/2 --na başvurmada yargılama giderleri 330

Kanun yararına bozma --isteme yetkisi 309/1, 310/1 --kararına direnilemeyeceği 309/5 --nedenleri 309/4

Karar --ların verilmesinde usul 33 --ların gerekçeli olması 34 --da kanun yollarının gösterilmesi 34 --ların açıklanması 35/1 --ların tebliği/35/2


Katılan, katılma --Katılan


a, c savcısı, müdafii vekilin doğrudan soru sorabilmesi 201/1
a, suç ortağının, bilirkişinin, tanığın dinlenmesinden, belge okunmasından sonra diyeceklerinin sorulması 215

--katılma


kamu davasına katılma 237
kamu davasına katılma usulü 238
kamu davasına katılanın hakları 239
kamu davasına katılmanın davaya etkisi 240
kamu davasına katılanın katılmadan önceki kararlara itirazı 241
kamu davasına katılanın kanun yoluna başvurması 242
kamu davasına katılmanın hükümsüz kalması 243

Kapalı duruşma --yapma zorunluluğu 185 --yapılması istemine ilişkin duruşma 184 --duruşma yapılabilecek durumlar 182/2 --yapılması kararının okunacağı duruşma 182/3 --kararının nedenlerinin yazılması 186 --larda bulunabilme 187 --ların içeriğinin yayımlanması yasağı 187/2

Kaymakam --a yapılan şikayet 158/2 --hakkında soruşturma yapılması


adli suç nedeniyle 161/5
ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde (kişisel suç nedeniyle) 161/6

Kayyım --lık yapan hakimin davaya bakamayacağı 22/1-b --tayini (şirket için) 133 --tayini (kaçak kişinin mallarını idare için) 248/1

Keşif --kararı verilmesi 83/1 --zaptına yazılacaklar 83/2 --te hazır bulunabilecekler 84/1-2 --sanığın, mağdurun keşifte hazır bulundurulmaması 84/3 --şüpheli yada tutuklu sanığın keşifte bulunması 84/5 --in yeniden yapılması halinde mahkemece taraflara bilgi verilmesi 181/2 --tutanağının duruşmada okunması 209/1 --tutanağının bölge adliye mahkemesinde okunması 282/1-c --yapılmasına bölge adliye mahkemesince karar verilmesi 281/2

kimlik --belirlenmesi amacıyla tanıkların yüzleştirilmesi 52/2 --bilgilerinin açığa çıkmasının tanıklara zarar vermesi halinde yapılacak işlem 58/2 --bilgisinin (sanığın), ifadesinden önce tanığa açıklanması 59/1 --fizik kimliğin tespiti 81/1 --ölünün kimliğinin tespiti 86 --belirlenememesi nedeniyle geçici yakalama 90/1-b --bilgilerinin yakalama emrine yazılması 98/4 --bilgilerini, arama yapanların tutanağa açıkça yazması 119/3 --bilgilerini, el koyma yapan kişinin tutanağa yazması 127/2 --bilgilerinin iletişimin dinlenmesi kararına yazılması 135/3 --bilgilerini, iletişimi dinleyenin yazması 137/1 --in değiştirilmesi (gizli soruşturmacı için) 139/2 --bilgilerinin tazminat istemi içeren dilekçeye yazılması 142/3 --bilgilerini, şüpheli ve sanığın ifade/sorguda doğru olarak söylemesi 147/1-a --bilgilerinin sorgu/ifade zaptına yazılması 147/2 --bilgilerinin belirlenememesi (ölü için)159/1 --bilgilerinin iddianamede yazılması (sanık için)170/3-a, (suçtan zarar gören için) 170/3-c, (ihbarcı için)170/3-e, (şikayetçi için) 170/3-f --bilgilerinin duruşmada saptanması (sanık için)191/3-a --bilgilerinin (sanığın) gerekçeli kararda yazılması 232/1-b

Kişisel veri -- vücut muayenesi (75), beden muayenesi (76) ve genetik incelemelerin (78) kişisel veri sayılması 80/1 --lerin yok edilmesi ve süresi 80/1 --lerin kapalı oturumda okunması 209/2

Kolluk (bkz Adli kolluk) --görevi yapan kişinin aynı davada hakim olarak görev yapamayacağı 22/1-g --un, müdafi olmadan aldığı ifadenin geçerliliği 148/4 --görevlilerinin adli kolluk görevi 165


Kovuşturma --tanımı 2 --nın her evresinde görevle ilgili karar verebilme 4/1 --nın her evresinde davaların birleştirilmesine yada ayrılmasına karar verme 10/1 --evresinde görev yapacak hakimin soruşturma evresinde görev yapmamış olması 23/2 --ile ilgisi olmayan belgenin geri verilmesi 122/3 --nın her aşamasında müdafi yardımından faydalanma 149/3 --ya yer olmadığına karar verme 172 --ya yer olmadığına karar verdikten sonra kamu davası açılması 172/2, 173/4-6 --nın başlaması 175/1 --evresinde sanık yada mağdurun yaşının düzeltilmesi 218/2

L


M

Mağdur (şikayetçi) --ile evlilik, vesayet, evlatlık, hısımlık, vekillik ilişkisi olan hakimin davaya bakamaması 22/1-b-d-e-f-g --çocukların ifadelerinin kayda alınması 52/3 --a, tanıkla ilişkilerine dair soru yöneltilmesi 58/1 --a, bilirkişinin soru yöneltmesi 66/6 --ın beden muayenesi 76 --ın vücudundan örnek alınması 76 --un keşifte hazır bulundurulmaması 84/3 --keşfe katılabilmesi 84/1 --üzerinde baskı yapılması ihtimalinin tutuklama nedeni sayılması 10/2-b-2 --a, adli kotrol çerçevesinde sanığın güvence vermesi 109-3-h --a elkoyma işleminin bildirilmesi 127/5 --a ait olması halinde elkonulan eşyanın iadesi 131/2 --un açıkça şikayetinden vazgeçmediği halde, şikayete bağlı suçun yargılamasına devam edilmesi 158/6 --un kimliğinin ve vekilinin iddianamede gösterilmesi 1703 --un Türkçe bilmemesi halinde tercüman tayini 202/1 --a ait kişisel verilerin duruşmada okunması 209/2 --un çağrı kağıdı ile çağrılması 233 --un çağrıya uymaması 235 --un dinlenmesinin zorunlu olmadığı halde yapılacak tebligat ve adres araştırması 235/3 --un tanık statüsünde olması 233/2, 235/4, 236/1 --un hakları 234

Mahkumiyet --kararı verilmesi 223/5 --hükmünün gerekçesinde belirtilecek hususlar 230/1

Malen sorumlu --tanım 2 --nun kamu davasına katılması 237/1 --


mezar açma --işlemi 87/4 --işleminde görüntü alınması 87/5

Moleküler genetik İnceleme --yapılacak haller 78/1 --yapılmasına karar verme yetkisi 79/1 --sonuçlarının gizliliği 80 --kararında hakimin bilirkişiyi göstermesi 79/1

Muayene --yapan hekimin, mağdur, şüpheli ve sanığa soru sorması 66/6 --şüpheli ve sanığın muayenesi 75 -diğer kişilerin muayenesi 76 --kadının muayenesi 77 --ölünün adli muayenesi 86 --yeni doğan cesedinin muayenesi 88 --sırasında zabıt katibi bulunması 169/1 --nin yeniden yapılması halinde taraflara mahkemece bilgi verilmesi 181/2


Müdafi --tanımı 2 --müdafilik dolayısıyla iletişimin dinlenememesi 136 --müdafi olmaksızın kollukça alınan ifadenin geçerliliği 148/4 --seçme hakkı 149 --görevlendirilmesi 150 (zorunlu müdafi) --görevlendirilmesinde usul 156 --nin yararları birbirine uygun birden fazla şüpheli/sanığı temsil etmesi --ile görüşme hakkı 154 --nin dosyayı inceleme yetkisi 153/1 --nin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması 153/2 --lik görevinin, sanığın kendi avukatını seçmesiyle sona ermesi 156/3 --nin soruşturma tutanağında imzasının alınması 169/3 --ye tanıkların dinleneceği günün mahkemece bildirilmesi 181 --nin mecburen duruşmaya katılması 188/1 --nin, tanık, sanık, bilirkişi ve katılana doğrudan soru sorabilmesi 201/1 --duruşma düzenini bozduğu için duruşmalara alınmayan sanığa müdafi atanması 204 --mağdur için zorunlu müdafi 234/2 --nin kanun yoluna başvurma hakkı 261 -- ye, suç ortağının, bilirkişinin, tanığın dinlenmesinden, belge okunmasından sonra diyeceklerinin sorulması 215 --nin kanun yolu başvurusunu geri alması 266/2


Müsadere --istenebilecek durumlar 256/2 --isteyecek olanlar 256/1 --nin duruşmalı yapılması 257/1 --nin duruşmasız yapılması 259 --isteminde duruşmaya katılacak olanlar 257/2 --yargılamasında, mesulün hakları 257/2 --yargısında kanun yolu 258

Müzakere --ye katılacak hakimler 227/1 --ye katılacak stajyerler 227/2 --nin yönetimi 228 --de oyların toplanması 229/1 --de oy kullanma zorunluluğu 229/2 --de oyların toplanması 229


N

Naip --hakimin tanığa disiplin hapsi vermesi 60/2 --tarafından keşif yapılması 83/1 --ile tanık dinlenmesi 180 --ile bilirkişi dinlenmesi 180 --hakim işlemlerinin duruşmada okunması 209/1 --kararlarına itiraz 267/3-d


O

Otopsi --den önce kimliğin belirlenmesi 86/1 --yapma görevi 87/1 --de bulunacaklar 87/1 --şekli 87/2 --de görüntü alma 87/5 --yeni doğan çocuğun otopsisi 88 --zehirlenme şüphesi nedeniyle otopsi 89/1Ö


Ölü muayenesi --nden önce kimliğin belirlenmesi 86/1 --yapma görevi 86/3 --nde saptanacak bulgular 86/2


Önceden ödetme 114P


R

Red --hakimin reddi 24, 25 --usulü 26 --istemine karar verecek mahkeme 27 --isteminin süresi (hakimin tarafsızlığından duyulan şüphe nedeniyle) --din kabulü istemine ilişkin karar 28 --din reddi üzerine başvurulacak kanun yolları 28 --isteminin geri çevrilmesi 31 --zabıt katibinin reddi 32


S

Sanık (Bkz Şüpheli) --ın tanımı 2 --ın gözlem altına alınması --ın beden muayenesi 75 --ın vücudundan örnek alınması 75 --ın keşifte hazır bulundurulmaması 84/3 --ın tutuklu olması halinde keşifte hazır bulundurulması 84/5 --ın salıverilmesi sonrası yükümlülüğü 106/1 --ın önceki adresine tebligat 106/2 --a zorla getirme kararının örneğinin verilmesi 146/3 --ın müdafi seçme hakkı 149/1 --ın delil toplanması istemi için dilekçe vermesi 177/1 --ın delil toplama talebi reddedildiğinde bunları doğrudan duruşmaya getirmesi 178 --ın doğrudan duruşmaya getirdiği delilleri önceden c savcısına bildirmesi 179 --ın tutuklanmış ise keşifte bulunma talebi 181/3 --ın duruşma düzenini bozması halinde dışarı çıkartılması 204 --a kanun yolları, süresi ve merciinin açıklanması 231/2 --ın beraat etmesi halinde şartları varsa tazminat isteyebileceğinin açıklanması 231/3 --yararına olarak hukuk kurallarına aykırılığın hükmün bozdurulması için cumhuriyet savcısına hak vermemesi 290 --ın duruşmada hazır bulunmaması 193 --ın duruşmadan uzaklaşması 194 --ın yokluğunda duruşma yapılması 195 --ın duruşmadan bağışık tutulması 196 --ın yurt dışında olması halinde talimatla ifadesinin alınması 196/6 --ın müdafi gönderebilmesi 197 --ın duruşmaya katılamaması halinde duruşma işlemlerine karşı eski hale getirme talebi 198/2 --ın mahkeme emriyle zorla getirilmesi 199 --hakkında mahkemenin yakalam çıkartması 196 --ın, gerçeğin elde edilmesi için duruşma salonundan çıkartılması 200/1 --a, c savcısı, müdafii vekilin doğrudan soru sorabilmesi 201/1 --a, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmaya alınmaması nedeniyle müdafi tayini 204 --ın oturumlara tekrar kabulünden sonra yapılan işlemleri anlatma 204 --a ait kişisel verilerin duruşmada okunması 209/2 --ın önceki ifadelerinde çelişki olması 213 --a, suç ortağının, bilirkişinin, tanığın dinlenmesinden, belge okunmasından sonra diyeceklerinin sorulması 215

Sorgu --tanım 2 --tutanağının da okunması 196/3 --dan sonra delillerin ortaya konulması 206/1

Soruşturma --nın tanımı 2 --nın gizliliği 157 --cı (gizli) görevlendirilmesi 139 --nın sulh ceza hakimince yapılması 163 --nın her evresinin tutanağa başlanması 169

suçüstü

--tanımı 2 --halinde yakalama 90/1-b, 90/3 --halinde gece yapılacak arama 118/2 --halinde kişisel suç olma koşuluyla vali ve kaymakam hakkında soruşturma 161/6 --halinde diğer şartlarla birlikte sulh ceza hakiminin soruşturma yetkisi 163/1

Sulh ceza

--hakimin reddi 27/2 --hakimin, soruşturma evresinde tanığa disiplin hapsi vermesi 60/2 --hakiminin soruşturmada ret istemini karar bağlaması 69/3 --hakiminin gözlem altına alma kararı 74/1 --hakimin, cumhuriyet savcısının yakalama, gözaltına alma kararına karşı itirazen inceleme yapması 91/4 --hakiminin, gözaltından bırakılmayan kişiyi sorgulaması 91/6 --yakalanan kişinin, hakkında kamu davası açılmamış ise sulh ceza hakimine götürülmesi 94/1 --hakiminin yakalama emri çıkartması 98/1 --Mahkemesi duruşmalarına cumhuriyet savcısının katılmaması 188/2 --hakiminin yakalama çıkartması 98/1 --hakiminim tutuklama kararı vermesi 101 --hakiminin, sanığı adli kontrol altına alarak serbest bırakması 103/1 --hakiminin tutukluluğun devamına karar vermesi 108/1 --hakiminin, avukat bürosunda aramada e konulacak şeylere ilişkin itirazına karar vermesi 130/2 --hakiminin, dosya incelemeye kısıtlama koyması 153/2 --hakiminin, cumhuriyet savcılığının işlem yapılmasını istediği yer mahkemesi olması 162/1 --hakiminin soruşturma yapması 163 --hakiminin kaçağın yokluğunda tutuklama kararı vermesi 248/5 --hakiminin duruşmasız müsadere kararı vermesi 259 --hakimi kararlarına karşı itiraz merci 268/3 --mahkemesi kararlarına karşı, ağır ceza cumhuriyet savcılarının kanun yollarına başvurabilmesi 273/3


Süre --lerin hesaplanması 39 --eski hale getirme süresi 41/1 --istinaf süresi 273/1 --itiraz üzerine karar verecek merciin karar verme süresi 271/3 --istinaf süresinin başlaması 273/2 --istinaf başvurusunun reddi kararının bölge adliye mahkemelerinde görülmesini isteme süresi 276/2 --istinaf talebine, cevap verme süresi 277/1 --temyiz süresi 291/1 --soruştrma yada kovuşturma aşamasında yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunluluğu 332/1


Ş Soybağı --nın araştırılması 76/2 --nın moleküler genetik inceleme ile araştırılması 78


Ş

Sağır ve Dilsiz --tanığın yemin etmesi 56 --sanığa müdafi tayini 150/2 --sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi 223/3-a --mağdura/suçtan zarar görene müdafi tayini 234/2, 239

Sahte para ve değerler üzerinde bilirkişi incelemesi 73

Şikayet --ın yapılacağı yer 158 --ın şekli 158/5 --yükümlülüğü olanlar 159

Şüpheli --Tanım 2 --nin hazırlıkta ikinci kez ifadesinin alınması 148/5 --nin müdafi seçme hakkı 149/1 --hakkında c savcısının lehe ve aleyhe delil toplaması 160/2 --ye kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tebliği 172


T

Talimat --tanıklar için 180 --bilirkişi için 180 --yurt dışında bulunan sanık için 196/6

Tanık --ların çağrılması 43 --ların dinleneceği günün taraflara bildirilmesi 181 --ların naiple/talimatla dinlenmesi 108 --çağrıya uymayan tanık 44 --lıktan çekinme 45


sebeplerinin bildirilmesi 49
meslek ve sürekli uğraşı nedeniyle 46
cumhurbaşkanının çekinmesi 43/4
devlet sırrı nedeniyle 47/2
yakın akrabalık nedeniyle 48
kendisini aleyhine beyan nedeniyle 48
hakkını kullananın önceki ifadesinin duruşmada okunmaması 210/2

--lıktan çekinme hakkı olanın bunu kullanmaması 51 --asker kişi tanıklar 44/2 --a yemin verilmeyen durumlar 50 --ların dinlenmesinde usul 58, 59 --a görevin önemini anlatma 53 --a yemin verilmesi 54 --ın tekrar dinlenmesi 57 --a ilk sorulacaklar 58/1 --ın korunması 58/2 vd --a bilgi verilmesi 59/1 -- a soru sorulması 59/2 --ın nedensiz olarak çekinmesi ve yaptırımı 60/1 --a tazminat verilmesi --ların duruşma salonundan ayrılmasın 208 --ın bir kişi olması 210 --ölmüşse, bulunamıyorsa, geçici süre duruşmaya katılamıyorsa, ifadesinin duruşmada alınması gerekli değilse duruşmada önceki ifadesinin okunması 211 --ın hatırlayamaması nedeniyle önceki ifadesinin okunması 212/1 --ın ifadelerinde çelişki olması 212/2

Tazminat (kanuna aykırı, yakalama, tutuklama, gözaltı için) --isteme hakkı 141 --isteme hakkının hatırlatılması 141/2 --isteme koşulları 142 --ın geri alınması 143 --isteme hakkı olmayan kişiler 144

Tebligat --usulleri 37 --cumhuriyet savcılığına 38 --kararların tebliği 35/2

Tedbir --i uygulayan kolluğun c savcısına bilgi vermesi 161/2 --koruma tedbirine ilişkin olan kararların tebliği 35/2 --e uymama 112 --in ilgililere bildirilmesi 129/3


Teknik Araçlar --la izleme 140 --la duruşmanın kayda alınması 219/1

Temyiz --edilebilecek bölge adliye mahkemesi kararları 286/1 --edilemeyecek bölge adliye mahkemesi kararları 286/2 --nedeni 288 --de hukuka kesin aykırılık halleri 289 --isteme usulü 291 --isteme süresi 291/1 --süresinin eski hale getirme süresi içinde işlemesi 292 --başvurusunun etkisi 293 --başvurusunun içeriği 294 --gerekçesi 295 --dilekçesinin tebliği 297 --talebinin reddi 298 --de incelenecek hususlar 301

Tercüman --bulundurulacak haller 202/1-2 --atayacak merci 202/3 --ücretinin yargılama gideri sayılamayacağı 324/5

Toplu suç --tanım 2 --gözaltı süresi 91/3


Tutanak --ın her soruşturma aşamasında tutulmasının zorunluluğu 169/1-2 --ta (soruşturma) imzası alınacaklar 169/2-3 --tutanağın (soruşturma) içeriği 169/4 --ın (soruşturma) okunması ve imza edilmesi 169/5-6 --duruşma tutanağı 219 --duruşma tutanağının başlığı 220 --duruşma tutanağının içeriği 221 --duruşma tutanağının ispat gücü 222 --ta (hüküm) karşıoya yer verilmesi ve gerekçesinin gösterilmesi 224

Tutuklama --nedenleri 100 --kararı verme yetkisi 101 --kararının sözlü olarak anlatılması ve yazılı olarak sanığa verilmesi 101/2 --talebinde müdafi yardımı alma 101/3 --talebinin reddi halinde sanığın serbest kalması 101/4 --da geçecek süre 102 --kararını c savcısının geri istemesi 103/1 --kararına itiraz 104/1 --kararına itirazın değerlendirilmesinde usul 105 --tutukluluğun uzatılması kararlarının ilgilinin yakınlarına bildirilmesi 107/1 --kararı verilen yabancının konsolosluğuna bilgi verilmesi 107/3 --kararının gözden geçirme süresi 108/1 --adli kontrol kararına uymama nedeniyle 112 --nın haksız yapılması nedeniyle tazminat --kararı verilmiş sanığın duruşmaya çağrılması 176/3 --sı yapılmış sanığın keşifte bulunması 181/3 --duruşma sırasında işlenen suç nedeniyle 205 --sı yapılmış kişinin kanun yoluna başvurma hakkı ve şekli 263

Tüzel Kişi

--lerle mahkemenin doğrudan yazışma yapabilmesi 36/1 --ler arasından bilirkişi seçimi 64/1 --nezdinde olan, sanığa ait hak ve alacaklara elkoyma 128/1-d --lere elkoymanın bildirilmesi 128/7 --hakkında istenilen tedbirin iddianamede belirtilmesi 170/6 --lerin suçtan zarar görmesi halinde kamu davasına katılması 237/1 --nin ceza yargılamasında temsili 249

U


Uyuşmazlık --yetkide uyuşmazlık 17 --görevde uyuşmazlık 4

Uzlaşma --nın C savcısı tarafından yapılması 253/1 --nın mahkeme tarafından yapılması 254 --nın birden çok fail olması halinde yapılması 255


Ü


V

Vekil --tanım 2 --lik yapanın aynı davada hakim olarak görev yapamayacağı 22/1-g --in reddi hakim isteyebileceği 24/2 --dinlendikten sonra duruşmada karar verilmesi 33/1 --in isteği üzerine bilirkişi atanması 63/1 --in bilirkişi raporuna karşı bilimsel mütalaa alması 67/6 --in otopsiye hekim getirmesi 87/1 --in dosyayı inceleme yetkisi 153/5 --in, katıldığı soruşturma işlemlerine ilişkin tutanaklara adının yazılması ve imzasının alınması 169/3 --e, suç ortağının, bilirkişinin, tanığın dinlenmesinden, belgenin okunmasından sonra diyeceklerinin sorulması 215

Vali --ye yapılan şikayet 158/2 --hakkında soruşturma


adli suç nedeniyle 161/5
ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde (kişisel suç nedeniyle) 161/6

Y

yakalama --işlemi 90 --yapma yetkisi 90 --nın amacının ortadan kalkması 90/6 --sı yapılan kişinin nakli 93 --sı yapılan kişinin mahkemeye götürülmesi 94 --sı yapılan kişinin yakınlarına haber verme 95/1 --sı yapılan kişinin yabancı uyruklu olması 95/2 --tutanağı 97 --sı yapılmış kişinin tekrar kaçması 98 --nın şikayetçiye bildirilmesi 96 --emrinin içeriği 98/4 --nın kovuşturma aşamasında çıkartılması 98/3 --nın haksız yapılması nedeniyle tazminat 141/1-g --emri düzenlenmesi için yeterli neden bulunan kişinin zorla getirilmesi 146/1 --sı yapılan kişiyi kolluğun c savcısına bildirmesi 161/2 --emriyle getrilmesine mahkemece karar verme 199/1 --nın sanık için mahkemece çıkartılması 196


Yargılamanın yenilenmesi --halinde önceki kararda görev alan hakimin aynı işte görev alamayacağı 23/3 --isteminin içeriği 317/2 --hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi 311 --nin hükmün infazını ertelememesi 312 --ni isteyecek olanlar 313/2-3 --ne engel olmayacak haller 313/1 --hükümlü/sanık aleyhine yargılamanın yenilenmesi 314 --nin kabul edilemeyeceği haller 315 --nin nasıl yapılacağı 318, 317/1 --talebi hakkında karar verilmesi usulü 319 vd --talebinin reddi 321 --talebinin duruşmasız yapılacağı haller 322 --nin lehe yapılması halinde yeni cezanın eskisinden ağır olamayacağı 323/2 --nde yargılama giderleri 330/3


Yargılama Giderleri --nin neleri kapsadığı 324/1 --nin devlet ile sanık arasında hakkaniyet gereği paylaşımı 325/3 --nin hüküm kesinleşmeden ölen sanığa yüklenememesi 325/4 --bağlantılı davalarda yargılama gideri 326 --beraat yada ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde yargılama gideri 327 --karşılıklı hakaret halinde yargılama giderleri 328 --suş uydurma ve iftirada yargılama giderleri 329 --kanun yollarına başvurmada yargılama giderleri 330

Yargıtay --da duruşmalı inceleme yapılması 299 --cumhuriyet başsavcılığının görevi 297 --cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 308 --da duruşma usulü 300 --ca davanın esasına hükmedilecek haller 303 --kararının gönderileceği merci 304 --da hükmün açıklanması 305


Yasal Temsilci --nin kanun yoluna başvurma hakkı 262 --nin temyiz gerekçesi 295/3

Yaş düzeltme --ceza mahkemelerinin mağdur yada sanığın yaşını düzeltmesi 218/2 --davasının bekletici mesele yapılması 218/1

Yayın yasağı --kapalı duruşmanın içeriğinin yayımlanamayacağı 187/2 --duruşma disiplinini bozan, hakaret eden söz ve davranışlar hakkında 252/1-e


Yemin --tanığın, çekinme nedeni oluşturan hususta yemin etmesi 49 --verilmeyen tanıklar 50 --in, çekinme hakkı olanlara verilmesinde taktirilik 51 --in öneminin tanığa anlatılması 53 --verilmesi 54 --biçimi 55 --ederken ayağa kalkılması 55/2 --in yerine getirilmesi 56/1 --li tanığın tekrar dinlenmesi 57 --den nedensiz çekinme ve yaptırımı 60/1 --bilirkişi yemini 64/4, 64/5 --in, bilirkişiye yardım eden uzman kişilerce yapılması 66/4 --den çekinen bilirkişiye uygulanacak usul 71 --verilmek suretiyle başka bir kişinin katip olarak atanması 169/1 --yemin hariç, tanık olarak dinlenecek mağdura tanıklığa ilişkin hükümlerin uygulanması 236/1 --li dinlenmiş tanık yada bilirkişinin hükmü etkilemiş olmasının yargılamanın iadesi sebebi sayılması 311/1-b

Yer gösterme 85


yetki --li mahkeme 12 --özel yetki 13 --yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 14 --deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında işlenen suçlarda yetki 15 --bağlantılı suçlarda yetki 16 --de uyuşmazlık 17 -- lik iddiasında bulunma zamanı 18 -- li olmayan hakim mahkeme işlemleri 20


Z


zabıt katibi --ne başvurmak syretiyle reddi hakim 26/1 --nin reddi 32 --nin çekinmesi 32 --tarafından, bilirkişilere yaptırılan yemin zaptının imzalanması 64/6 --nin soruşturmanın her evresinde yazman olarak görev yapması 169/1 --olmaması halinde yeminli zabıt katibi çalıştırılması 169/1 --nin duruşmada hazır bulunma zorunluluğu 188/1 --nin duruşma tutanağını imzalaması 219/1 --nin adının duruşma tutanağında yazılması 220/1-c --nin adının gerekçeli kararda yer alması 232/1-b --nin gerekçeli kararı imzalaması 232/7 --ne müracaatla


kanun yoluna başvurma 263
karara itiraz 268/1
istinaf yoluna başvurma 273/1
karşı tarafa cevap verme 277/2
temyiz talebinde bulunma 291/1
temyiz gerekçesi yazdırılması 295/3

Zorla getirme

--kararının, tutuklu işlerde doğrudan verilmesi 43/1 --kararının, fiili hizmette bulunan asker kişiler için askeri makamlar aracılığıyla infaz edilmesi 44/2 --çağrı ile gelmeyenin zorla getirilmesi 145 --şüpheli ve sanığın zorla getirilmesi 146/1 --kararının içeriği 146/2 --kararı verilenin adli merciler önüne çıkarılma süresi 146/4 --kararının yerine getirilmemesinin nedenleri hakkında tutanak 146/6 --sanığın zorla getirilmesi 199/1


Başka Bir Şehirde Açılmış Dava İçin Ücretsiz Avukat Talep Etme

Başka bir şehirde hakkımda Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldıysa nasıl Avukat talep edebilirim? O şehire gidemem çünkü maddi durumum yeterli değil....
omerutku 2022-01-13 11:33:59
Reşit olmayan iki kişi arasında cinsel ilişki
Öncelikle herkese iyi günler. Hakkında çok fazla fikir ayrılığı olan bir konu var herkes farklı bir şey söylüyor. Durum şöyle; 17 yaşında erkek 16...
ahmetozcann 2021-11-29 21:58:33
Yargıtay da temyizden feragat
Merhabalar. Yargıtayda olan davadan temyizden feragat ettim. Savcılık dosyayı noksan ikmalinden bölge adliyeye geri gönderdi. Temyizden feragat...
Masimiyon 2021-11-27 23:13:34
Verilen HAGB kararını bozulması sonucu itiraz sorunsalı
Hakkımda Asliye ceza mahkemesi tarafından verilen 1 sene 3 ay lık cezam HAGB kararı ile sonuçlanmıştı. Ağır ceza mahkemesine itiraz ettim ancak kabul...
Cihan300 2021-10-10 18:19:40
Yabanci ülkeden ifade verme
Kirgizistandan turkiyedeki mahkemeye resmi olarak ifade nasil gonderilir hangi kurum araciligi ile gonderilebilir resmi.
Bediryaman 2021-07-13 20:08:44
Yetkisizlik Kararı Hakkında
Merhabalar. Yetkisizlik Kararı verilen ceza dava dosyasının yetkisizlik kararının tebliğ tarihi üzerinden 2 hafta geçti. Uyap üzerinden bakıldığında...
peganmeks 2021-06-24 07:28:19
D.Bahçeli tarafından şahsıma hakaret davası açılmış.
Herkese iyi günler.

Tahmini 1,5 yıl önce (hesabı 5-6 ay önce kapamıştım şu an yok.) retweet yaparak yazdığım bir beyandan dolayı dava açılmış. ...

35bna 2021-06-16 08:37:18
Karara İtiraz Edersem Başım Daha Çok Ağırır Mı?
Merhabalar,

2019 yılında bir tivite attığım cevap yüzünden bir gazeteci tarafıma dava açtı.

Anonim bir fan sayfasının düz yazı şeklinde...

Seperator 2021-06-16 07:25:13
Savcilik kararina itiraz edilirken , bir çelişki çikti
ŞİRKET ALEYHİNE KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN , 31/05/2021 DE SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİM. 11/06/2021 DE TARAFIMA " KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" ...
bagerhk 2021-06-14 11:51:24
Hakaret Davası İddianame Sorunsalı
Tarafımca bir şahıs hakkında hakaret ve tehdit ettiğim gerekçesiyle bir dava açıldı ve sonuçlandı.

1. İfade tutanağında sadece hakaret maksadıyla...

felluce 2021-06-06 01:21:59
Kolluk Ifadesi
Arkadaşlar öncelikle selamlar,

Taksirle Yaralama olayı ile ilgili olarak basit düşerek yaralanma.

Şahıs 100 yaşında olduğu ve rahatsızlık...

Tahir Karapür 2021-06-04 13:04:54
Huzur ve Sükunu Bozma Somut Delil Yoksa Karar Ne Olur?
Merhabalar,

5 sene önce ayrılık sürecinde son yaptığımız 1 dklık tartışmadan ötürü hakaret, tehdit gibi sebeplerden hagb kararı aldığım eski...

lylac 2021-05-05 01:02:47
Covid-19 virüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde Ceza muhakemesi neticesinde istinaf başvurusu yapılabilir mi?
Merhabalar Bugün tam kapanma geldi.geçen salı günü benim katılan sıfatında olduğum mahkeme de sanıklara 2 yıl 6 ay hapis verildi.Ancak ben cezayı az...
Alwuwush 2021-04-26 19:03:23
Duruşma yeri belirsizliği
Geçen yaz Çanakkale'de geçen aile içi bir olaydan dolayı hakkımızda dün Çanakkale 6. asliye ceza mahkemesi tarafından kamu davası açılmış. Uyap'tan...
brendan 2021-03-10 09:29:55
konu taşınmıştır.
.konu yanlış yere açıldığından dolayı kaldırılmıştır. Doğru yere açılmıştır.
4R4S 2020-12-06 11:17:33
Zorla Getirme Hk.
Merhabalar;

Gün içinde olan, sanık olduğum duruşmaya katılamadım ve mazeretimi de ( sağlık problemi ) ilgili mahkemeye sundum.

Ilgili...

cuLt 2020-10-07 14:37:56
Azamı yargılama süresinin aşımı!
Arkadaşım 10 aydır ağır ceza mahkemesinde nitelikli dolandırıcılık suçuyla tutuklu yargılanıyor. Henüz hakkında bi karar verilmedi. Mahkemesi 3 kez...
fnurkaya 2020-09-20 10:38:25
İkametgah' tan dolayı dava yerim değişmiş nasıl itiraz ederim.
Dava dilekçesi verdiğimde Antalya'da öğtenciydim. Dava Bakırköyde işlenmiş ve Bakırköydeki mahleme kararı ile ikametgahımdan dolayı mayısta davam...
kadir_150 2020-09-07 10:40:27
Reddedilen Trafik Cezası Kararına İtiraz Süreci
Merhaba,

Hız aşımı nedeniyle tarafıma farklı tarihler için aynı hız aşımından 10 tane ceza geldi.Bu cezalara itiraz ettim .Ve bunların 8 tanesi...

onur2801 2020-06-28 14:20:23
İdari davayı kazandım ceza davam düşer mi?
Merhaba sayın forum üyeleri.Ben bir yapı denetim firmasında makina mühendisi olarak çalışmaktayım.Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından 2 yıl önce...
mustafa ceylan 2020-06-02 06:26:07
Dava zaman aşımı
Merhaba benim santaj sucundan dolayi 01.28.2015 tarihinde hakkimda dava açıldı. Yerel mahkeme 1 yil ve 100tl para cezasi verdi. Ben temyiz ettim. Ve...
huntersss 2020-05-06 12:15:28
Özel Belgede Sahtecilik İşkur
Merhabalar,

  Sizlere danışmak ve bilgi almak istediğim bir konu var.Perakende sektöründe özel bir şirkette mağaza müdürü olarak görev...

ibrhmuysl86 2020-05-04 14:37:55
Trafik Kazası Sonucu Yanlış Düzenlenen Tutanağa İtiraz İçin Hangi Mahkeme Görevlidir ?
Cümleten Hayırlı Günler,

Bugün elime ulaşan tebligatla ilgili kafam karışmış durumda. Yaşadığım maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle tutulan...

hazard34 2020-04-27 13:37:12
7242 sayılı kanuna göre Yeni Koşullu salıverilme oranları
*KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI* - İnfaz ve Yatar Hesaplama

15.04.2020 tarihli 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7242 Sayılı Kanuna...

Av.Feyz Pazarbaşı 2020-04-17 15:35:28
İnfaz Yasası Şartlı Salıverilme Geri Alınması Durumu
Merhaba, yeni infaz düzenlemesi kapsamında 1. suçun denetimlilik süresi içerisinde yeni bir suç işlendiğinde, 1. suçun kalan kısmının tamamını...
KdrEdmn 2020-04-15 08:59:37
7242 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
*Yeni İnfaz Yasası (7242 sayılı kanun)*

  • CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

litigation 2020-04-14 23:49:01
Yeni İnfaz Yasası Uygulaması Hakkında
Merhabalar

Geçmiş zamanda 3 dosyadan 14.5 yıl ceza aldım 2016 Yılında Çıkan İnfaz Yasasından 1/2 Olarak Yararlandım Toplamda Açık Cezaevide Olmak...

akkus07 2020-04-13 21:36:46
Ceza davalarında istinaf dilekçesi Karşı Tarafın Sayısından Bir Fazla mı verilir?
Selamlar

Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığı olduğum bir davada ceza hükmü verildi.

Bir süredir beklediğim tebligat geçtiğimiz hafta geldi ve...

EsesHakkındaMütalaa 2020-04-13 10:11:17
Hiç bulunmadığım yolda ceza yemişim itiraz nasıl edilir ?
Arkadaşlar merhaba,

bugün tarafıma gelen tebligatta motosikletimle trafik cezası(kırmızı ışık ihlali) yemişim. e devletten baktığımda plaka uyuyor...

agasar_ts61 2020-04-03 11:36:06
2020 3. Yargi paketiyle yargitaydaki dosyalar
Merhabalar umarim konuyu dogru yere acmisimdir 2014 yilinda uyusturucudan bir davam var mahkeme 4 yil 2 ay ceza verdi ayni zamanda temyiz hakkim...
ibrahim2881 2020-03-24 20:19:06
cimera şikayetim neticesinde mahkeme kağıdı
merhabalar

facebook üzerinden dolandırıldım. bir tek ben değilim ve bir çok mağdur var. cimere şikayet etmiştim. geçen sene sonra polis ifadeye...

murat6790 2020-03-18 09:06:08
Zararın Giderilmesi Talebine Rağmen
Selamlar

Kısaca, sanık bir alışveriş sitesi üzerinden ilan vererek elektronik cihaz satışı için alıcıyla anlaşıyor, ürün bedelini alıcıdan banka...

EsesHakkındaMütalaa 2020-03-08 09:24:05