Ceza Hukuku

From Hukuk Wiki

Ceza hukuku ile ilgili bölüm. Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerine göre terimler aşağıda listelenmiştir.

Analık --a karşı eziyet suçu işlenmesi 96/2-b

Avukat --a görevi nedeniyle işkence 94/2-b

Adalet Bakanı --nın istemi ile, yabancı ülkede, yabancının, yabancı zararına suç işlemesi halinde yargılanması 12/3 --nın istemi üzerine, yabancının, yabancı ülkede Türkiye zararına işlediği suçtan yargılanması 12/1, 12/4 --nın istemiyle, yabancı yada vatandaşın yabancı ülkede işlediği bazı suçlar nedeniyle Türkiye’de yeniden yargılanması 13

Amirin emri --nin ceza sorumluluğunu kaldırması yada azaltması 24/2, 24/3, 24/4 Af --dava ve cezayı düşürmesi 65 --müsadere veya ödenen adli para cezasına etkisi 74/1 Adli Para cezası --nın kısa süreli hapis cezasına seçenek olması 49/2, 50/1-a --na çevrilemeyecek hapis cezası 50/2 --belirlenmesinde taktir aralığı 52/1, 52/2 --nın ödenme süresi ve şekli 52/4 --na esas olan gün ve miktarın kararda gösterilmesi 52/3

Altsoy (Bkz Üstsoy)

Azmettirme --halinde ceza sorumluluğu 38


Bileşik suç -tanımı 42/1 --ta içtima hükümlerinin uygulamayacağı 42/1


Beden ve Ruh bakımından --kendini savunamayacak kişiye karşı işkence 94/2-a --kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama 86/2-b --kendini savunmayacak kişinin öldürülmesi 82/1-e --kendini savunamayacak durumda olana karşı eziyet suçu işlenmesi 96/2-a --kadının, çocuğunun düşürtülmesinden zarar görmesi 99/3-4


Cinsel Taciz --ile işkence 94/3

Babalık --a karşı eziyet suçu işlenmesi 96/2-b

Bitkisel hayat --işkence suçu sonunda 95/2-a --cinsel saldırı sonunda 102/6


Bilinçli Taksir --tanım 22/3 --halinde cezanın belirlenmesi 22/3 --le işlenen suçlarda seçenek yaptırımların uygulanamaması 50/4

Ceza --kanununun


amacı 1
zaman bakımından uygulaması 7
özel kanunlarla ilişkisi 5
lehe uygulanması 7
yer bakımından uygulanması 8

--da kanunilik ilkesi 2 --kanununda


vatandaş 6/1-a
çocuk 6/1-b
kamu görevlisi 6/1-c
yargı görevi yapan 6/1-d
gece vakti 6/1-e
silah 6/1-f
basın yayın yolu ile 6/1-g
itiyadi suçlu 6/1-h
suçu meslek edinen kişi 6/1-i
örgüt suçu 6/1-j

--miktarının soruşturma koşulu olması halinde hesaplanması 15 --dan mahsup 16 (yabancı ülkede verilen hürriyeti kısıtlama nedeniyle) --sorumluluğu


nun şahsiliği 20/1
nu kaldıran veya azaltan nedenler 24-34

--nın (hapis) ertelenmesi 51 --nın alt ve üst sınırının belirlenmesinde hakimin başvuracağı kriterler 61 --nın düşmesini gerektiren nedenler


sanığın yada hükümlünün ölümü 64
af 65
ceza zamanaşımı 68

--nın düşmesinin şahsi haklar ve tazminata etkisi 74/3

Çocuk --tanım 6/1-b --u öldürme 82/1-e --a karşı işkence suçu 94/2-a --düşürme 100 --ların cinsel istismarı 103


Çocuğun vaktinden önce doğmasına --işkence ile neden olma 95/1-e

Çevrenin Kasten Kirletilmesi --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-d

Eşitlik --kanun önünde 3 Erkek --in rızası olmaksızın kısırlaştırılması 101/1 --in rızaya dayalı olsa bile yetkili olmayan kişi tarafından kısırlaştırılması


İdare --nin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamayacağı 2/2


Mahsup --cezadan mahsup 16 (yabancı ülkede verilen hürriyeti kısıtlama nedeniyle) --cezadan 63


Kanun --önünde eşitlik 3 --un bağlayıcılığı 4 --u bilmemenin mazeret sayılmayacağı ve istisnası 4/2 --un zaman bakımından uygulanması 7 --un yer bakımından uygulanması 8 --un hükmünün

Kıyas --yasağı 2/3

Kamu görevlisi --tanım 6/1-c --ne görevinden dolayı işkence 94/2-b


Yargı görevi yapan --tanım 6/1-d


Gece vakti --tanım 6/1-e

Basın yayın yolu ile --tanım 6/1-g

İtiyadi suçlu --tanım 6/1-h


Örgüt suçu --tanım 6/1-j

Türkiye’de İşlenen Suç --lar hakkında Türk kanunlarının uygulanması 8/1 --Türkiye’de işlenmiş sayılma 8/1, 8/2 --hakkında yabancı ülkede hüküm verilmesi 9


Türk --kara, hava ve karasularında suç işlenmesi 8/2-a --deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla suç işlenmesi 8/2-b --deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla suç işlenmesi 8/2-c --(iye) kıta sahanlığında, münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformunda yada buna karşı suç işlenmesi 8/2-d

İşkence --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-c


Uyuşturucu (uyarıcı) Madde --imal ve ticareti (md 188), kullanımının kolaylaştırılması (md 190) suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-e --etkisinde suç işlenmesi 34 --bağımlısı suçlu hakkında güvenlik tedbiri 57/7


Sahtecilik -- parada (md 197), mühürde (md 202) ve para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretim ve ticaretinde (md 200) sahtecilik suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-


İnsanlığa Karşı Suçlar --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-a


Göçmen Kaçakçılığı --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-a

İnsan Ticareti --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-a Fuhuş --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-g

Rüşvet --suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-h


Deniz -- araçlarının kaçırılması, alıkonulması yada bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-i

Havayolu -- araçlarının kaçırılması, alıkonulması yada bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-i

Demiryolu -- araçlarının kaçırılması, alıkonulması yada bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-i


Şikayet --vatandaşın, yabancı ülkede işlediği --süresi 73/1 --süresinin başlangıcı 73/2 --süresinin geçirilmesinim diğer şikayetçilere etkisi 73/3 --ten vazgeçmenin davaya ve cezaya etkisi 73/4 --ten vazgeçmenin diğer şeriklere sirayeti 73/5 --ten vazgeçmeyi sanığın kabul etmesi 73/6 --ten vazgeçmenin şahsi haklara etkisi 73/7 --e bağlı suçlarda uzlaşma 73/8


Tüzel Kişi --ler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacağı 20/2 --ler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 20/2, 60


Kast --tanım 21/1 --olası kast 21/2 --olmaksızın savunmada sınırın aşılması 27 --en öldürme suçu 81


Olası Kast --tanım 21/2


Taksir --tanım 22/2 --le öldürme 85 --Bilinçli taksir 22/3 --li suçlarda ceza sorumluluğunun kusura göre belirlenmesi 22/4, 22/5, 22/6 --li suçlardan mahkum olanların cezalarının adli para cezasına çevrilmesi 50/4Netice sebebiyle Ağırlaşmış Suç --sayılan haller 23


Meşru savunma --nın ceza sorumluluğunu kaldırması yada azaltması 25 --da sınırın aşılması 27

Hakkın Kullanılması -- ceza sorumluluğunu kaldırması yada azaltması 26


İlgilinin Rızası --nın ceza sorumluluğunu kaldırması yada azaltması 26

Cebir, şiddet --altında suç işlenmesi 28

Tehdit --altında suç işlenmesi 28


Haksız Tahrik --de ceza indirimi 29


Hata --nın kasta etkisi 30/1 --nın sanık lehine değerlendirilmesi 30

Yaş Küçüklüğünün --ceza sorumluluğunu kaldırması (0-12 yaş) 31/1 (12-15 yaş) 31/2 --ceza sorumluluğunu azaltması 31/2, 31/3

Akıl Hasta --lığının


ceza sorumluluğunu kaldırması 32/1
ceza sorumluluğunu kaldırdığı hallerde güvenlik tedbirine hükmolunması 32/1
ceza sorumluluğunu azaltması 32/2

--larıan özgü güvenlik tedbirleri 57

Sağır-dilsiz --lik halinin ceza sorumluluğunun kaldırılmasına yada azaltılmasına etkisi 33


Alkol --etkisinde suç işlenmesi 34 --bağımlısı suçlu hakkında güvenlik tedbiri 57/7

Teşebbüs --sorumluluğunun kapsamı 35/1 --halinde ceza miktarlarının tayini 35/2 --halinde kalan suçta iştirak hükümlerinin uygulanması 40/3

İştirak --de faillik 37 --de azmettirme 38 --de suça yardım eden failin ceza sorumluluğu 39 --de bağlılık kuralı 40 --den sorumlu olabilmek için suçun en azından teşebbüs aşamasında kalmış olması 40/3 --işkence suçuna iştirak edenin kamu görevlisi gibi cezalandırılması 94/4


Kusur Yeteneği --olmayanların suçta kullanılması 37/2 --nin, iştirakte her bir ortakta ayrı ayrı değerlendirilmesi 40/1

Nüfuz Kullanmak --suretiyle suça azmettirme 38/2

Soykırım


suçunun yabancı yada vatandaş tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türkiye’de yeniden yargılanması 13/1-a

Suçluların Geri verilmesi --anlaşmasının bulunmadığı halde, yabancı ülkede yabancının yabancı zararına suç işlemesi halinde yargılanması 12/3 --ne ilişkin kurallar 18

Suçu meslek edinen kişi --tanım 6/1-i Silah --tanım 6/1-f Soruşturma Koşulu --nun ceza miktarı olması halinde cezanın belirlenmesi 15


Suç --ta kanunilik ilkesi 2/1 --a teşebbüs 35 --a iştirak 37-41 --ların içtimaı 42-44Suç --işlenmesine yardım etmek 39/1 --işlemeye teşvik 39/2-a --işleme kararını kuvvetlendirme 39/2-a --işlenmesinden sonra vaatde bulunma 39/2-a --işlenmesi hususunda yol göstermek 39/2-b --işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek 39/2-b --işlenmesi sırasında yada sonrasında yardımda bulunma, icrayı kolaylaştırma 39/2-cMüteselsil Suç (Bkz Zincirleme Suç) --tanımı 43/1 --ta cezanın artırılması 43/1 --hükümlerinin uygulanamayacağı haller 43/3


Fikri İçtima --uygulaması 44


Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası --tanımı 47

Müebbet Hapis Cezası --tanımı 48

Süreli Hapis Cezası --tanımı 49

Kısa Süreli Hapis Cezası --sayılan cezalar 49/2 --na seçenek olan yaptırımlar 50Meslek ve Sanat --edinmenin kısa süreli hapis cezasına seçenek olması 50/1-c --ın yasaklanmasının kısa süreli hapis cezasına seçenek olması 50/1-e --

Hapis Cezası --nın türleri 46 --na daha önce mahkum edilmiş olan kişi hakkında seçenek yaptırımların uygulanamaması 50/3 --nın ertelenmesi 51 --na mahkum olmanın kanuni sonucu olarak bazı haklardan yoksun bırakılması 53/1

Ehliyet ve ruhsat --ın geri alınmasının kısa süreli hapis cezasına seçenek olması 50/1e


Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılma --nın kısa süreli hapis cezasına seçenek olması 50/1f


Seçenek Yaptırımlar --ın neler olduğu 50/1 --ın gereklerini yerine getirmeyenlerin cezalarının infazı 50/6 --ın hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi 50/7


Erteleme --şartları 51 --nin şarta bağlanması 51/2 --de denetim süresi 51/3 --de denetim süresinde hükümlünün yükümlü tutulabileceği işler 51/4 --de denetim süresi içinde rehber görevlendirilmesi 51/5 --de denetim süresinde yükümlülük saptanmaması 51/6 --de denetim süresi içinde kasıtlı suç işlenmesi yada yükümlülüğe aykırı davranılması 51/7 --de denetim süresi sonunda cezanın infaz edilmiş sayılması 51/8


Denetim --süresi 51/3 --süresinde hükümlünün yükümlü tutulabileceği işler 51/4 --süresi içinde rehber görevlendirilmesi 51/5 --süresinde yükümlülük saptanmaması 51/6 --süresi içinde kasıtlı suç işlenmesi yada yükümlülüğe aykırı davranılması 51/7 --süresi sonunda cezanın infaz edilmiş sayılması 51/8


Güvenlik Tedbiri --hakkında infaz rejimi yönünden hüküm zamanındaki kanunun uygulanması 7/3 --nin tüzel kişiler hakkında uygulanması 20/2 --akıl hastası sanık hakkında 32/1, 32/2, --akıl hastaları hakkında 57

Hak yoksunluğu --nun kanunda sayılanlarının, hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olması 53/1 --nun çeşitleri 53/1


Müsadere --şartları 54/1 --nin fiilen imkansız olması 54/2 --nin suça oranla hakkaniyete aykırı olması 54/3 --nin, müsadere edilecek eşyanın bir kısmında yapılması 54/5 --nin birden fazla sahibi olan eşya üzerinde yapılması 54/6 --nin kazanç üzerinde yapılması 55


Tekerrür/Mükerrir --hükümlerinin uygulanma şartları 58/1 --hükümlü için sonraki suçun seçimlik ceza olması halinde hapis cezası verileceği 58/3 --de yabancı mahkeme ilamı 58/4 --hükümleri uygulanmayacak kişiler 58/5 --lerin infaz rejimi 58/7


Taktiri --indirim nedenleri 62/2 --indirim oranları 62/1

Sanığın --ölümü 64


Kamu Davası --nın düşürülmesini gerektiren nedenler


sanığın yada hükümlünün ölümü 64
af 65/1
dava zamanaşımı 66
önödeme 75
şikayetten vazgeçme 73/4
uzlaşma 73/8

--nın düşmesinin etkisi 74

Zamanaşımı --dava zamanaşımı


süreleri 66
süresinin hesabı ve uygulanması 72
nın durması veya kesilmesi 67

--ceza zamanaşımı


süreleri 68
süresinin hesabı ve uygulanması 72
ve hak yoksunlukları 69
nın kesilmesi 71

Müsadere --kamu davasının düşmesinin müsadereye etkisi 74/1


Tazminat/Şahsi Hak --davanın yada cezanın düşmesinin şahsi hak ve tazminata etkisi 74/2-3 --önödemenin şahsi hak ve tazminatlara etkisi 75/5

Önödeme --miktarının belirlenmesi 75/1 --nin müsadere ve kişisel haklara etkisi 75/5 --nin kamu davasına etkisi 75/2

Uzlaşma --kapsamında kalan suçlarda önödeme yapılmaması 75/1 --kapsamında kalan suçlar 73/8

Soykırım --suçu 76 --suçunun örgütlü işlenmesi 78

İnsan --lığa karşı Suçlar 77 --lığa karşı suçların örgütlü işlenmesi 78 --ticareti 80

Göçmen Kaçakçılığı --suçu 79 --suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 79/2 --suçunun tüzel kişi faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 79/3

Kendini Savunamayacak --durumda bulunan birini öldürme 82/1-e


Öldürme --kasten öldürme 81 --taksirle öldürme 85 --ihmali davranışla kasten öldürme 83 --nitelikli öldürme halleri 82


tasarlayarak öldürme 82/1-a
canavarca hisle öldürme 82/1-b
eziyet çektirerek öldürme 82/1-b
yangın, su baskını, batırma, bombalama vs ile öldürme 82/1-c
üst/alt soydan birini, eş yada kardeşi öldürme 82/1-d
çocuğu öldürme 82/1-e
gebe kadını öldürme 82/1-f
kamu görevi nedeniyle 82/1-g
bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak 82/1-h
kan gütme saikiyle öldürme 82/1-i
töre saikiyle 82/1-j


Kamu Görevi --nedeniyle öldürme 82/1-g --nedeniyle yaralama 86/2-c

Gebe --kadını öldürme 82/1-f --kadına karşı işkence 94/2-a --lik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu düşürtmek 99/2 --lik süresi on haftayı doldurmamış kadının çocuğunu yetkisiz kişinin düşürtmesi 99/5 --liğin, kadının mağduru olduğu suç sonucu meydana gelmesinde


Rıza --olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek 99/1 --ya dayansa bile gebelik süresi 10 haftadan fazla sürmüş kadının çocuğunu düşürtmek 99/2, 99/5 --ya dayalı olsa bile kısırlaştırmanın yetkili olmayan kişi tarafından yapılması 101/2 --olmaksızın kısırlaştırma 101/1


Zorla --çalıştırma 80/1 --hizmet ettirmek 80/1

Hizmet ettirmek --için bir insana baskı, tehdit, cebir kullanmak 80/1

Organ --verilmesini sağlamak için baskı, tehdit, cebir uygulamak 80/1


Mağdur --un rızasının insanlığa karşı suçlarda geçersiz olması 80/2 --un, terk nedeniyle ölmesi 92/ --un, yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle ölmesi 98/2


İhmali Davranış --la kasten ölüme sebebiyet vermek 83 --ın icrai davranışa eşit sayılacağı durumlar 83/2 --la işkence suçu 94/5 --la terk nedeniyle ölüme sebebiyet verme 97/2, 98/2


İntihar --a azmettirme ve teşvik 84


Yaralama --kasten yaralama 86 --kasten yaralamanın ağırlaştırıcı nedenleri 86/2 --kasten yaralamanın cinsel saldırı suçunda uygulanması 102/4

İşkence --suçu 94 --suçunun artırım nedenleri 94/2 --suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşması 95 --sonucu


ölüm 95/4


Duyu ve Organların işlevinin zayıflaması --na işkence ile neden olma 95/1-a


Konuşmada sürekli zorluk --a işkence ile neden olma 95/1-b


Yüzde sabit iz --e işkence ile neden olma 95/1-c

Yaşamın tehlikeye sokulması --işkence ise 95/1-d


Duyu yada organlardan birinin işlevinin yitirilmesi --işkence nedeniyle 95/2-b

Konuşma yeteneği --nin işkence nedeniyle kaybolması 95/2-c

Çocuk --yapma yeteneğinin işkence nedeniyle kaybolması 95/2-c --un işkence nedeniyle düşmesi 95/2-e --a karşı eziyet suçu işlenmesi 96/2-a --düşürtme 99

Yüzde sürekli değişiklik --işkence nedeniyle 95/2-d


Kemik kırılması --işkence neticesinde 95/3


Eziyet -- çekmeye yol açan davranış suçu 96 --suçunun ağırlaştırıcı halleri 96/2

Üstsoy/altsoy --a karşı eziyet suçu işlenmesi 96/2-b
Terk --suçu 97 --suçunun ağırlaştırıcı halleri 97/2

Hasta --lığı nedeniyle kendini idare edemeyecek kimseyi kendi haline terk etmek 97/1 --lığı nedeniyle kendini idare edemeyecek kimseye yardım etmemek yada bildirimde bulunmamak 98/1


Ölüm --e, terk suçu ile sebebiyet verme 97/2 --e yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihmaliyle sebebiyet verme 98/2 --ün, çocuğun düşürtülmesi sonucunda olması 99/3, 99/4 --cinsel saldırı ile sebebiyet verilmesi 102/6


Kadın --ın rızası olmaksızın kısırlaştırılması 101/1 --ın rızaya dayalı olsa bile yetkili olmayan kişi tarafından kısırlaştırılması


Kısırlaştırma --suçu 101/1 --nın yetkili kişi tarafından yapılmaması

Vatandaş --tanım 6/1-a --tarafından yabancı ülkede suç işlenmesi 11/1 --tarafından yurt dışında suç işlenmesi halinde soruşturma yada kovuşturma şartı 14 --zararına, yabancının, yabancı ülkede 12/2 --ın, yabancı ülkede işlediği bazı suçlar nedeniyle Türkiye’de yeniden yargılanması 13


Yaş --ı nedeniyle kendini idare edemeyecek kimseyi kendi haline terk etmek 97/1 --ı nedeniyle kendini idare edemeyecek kimseye yardım etmemek yada bildirimde bulunmamak 98/1

Yabancı ülke (Bkz yabancı) --de, Türkiye’de işlenen suç hakkında verilmiş hüküm olmasına rağmen Türkiye’de yeniden yargılama yapılması 9 --de Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenen ve bundan dolayı suç işleyen 10 --de, vatandaşın suç işlemesi 11 --de, vatandaşın suç işlemesi halinde soruşturma yada kovuşturma şartı 14 --de, yabancının Türkiye yada Türk vatandaşı zararına suç işlemesi 12 --de, yabancının, yabancı zararına suç işlemesi 12/3 --de, yabancı yada vatandaşın işlediği bazı suçlar nedeniyle Türkiye’de yeniden yargılanması 13 --mahkemesince verilen hak yoksunluğu kararının Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerli olması 17 --de işlenen suç nedeniyle Türkiye’de yargılama yapılırken yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 19


Yabancı (Bkz Yabancı Ülke) --nın geri verilmesi isteminin kabul edilmemesi halinde yabancının, yabancı ülkede yabancı zararına suç işlemesinden dolayı yargılanması 12/3-b --mağdura karşı, yabancı ülkede, yabancı tarafından suç işlenmesi halinde yargılama 12/3 --yada vatandaşın, yabancı ülkede işlediği bazı suçlardan Türkiye’de yeniden yargılanması 13 --ülke mahkemesince verilen hak yoksunluğu kararının Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerli olması 17 --ülkede işlenen suç nedeniyle Türkiye’de yargılama yapılırken yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 19 --nın, iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde infazdan sonra sınır dışı edilmesi 59


Cinsel --Saldırı suçu 102


nun vücuda organ yada cisim sokularak işlenmesi 102/2
beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak derecede olana karşı işlenmesi 102/3-a
nüfuz kötüye kullanılarak işlenmesi 102/3-b
üçüncü dereceye kadar akrabalara karşı işlenmesi 102/3-c
nun silahla işlenmesi 102/3-d

--suçunda mağdurun direncinin kırılması 102/4 --sonucunda mağdurun bedeb ve ruh sağlığının bozulması 102/5 --sonunda mağdurun ölmesi yada bitkisel hayata girmesi 102/6 --istismar (çocukların) 103 --ilişki (reşit olmayanla) 104 --taciz 105


Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Hakkında

Resmi Belge Mutlaka Kamu Görevlisi Tarafından Düzenlenmeli

Suçun konusu olan resmi belgenin kamu görevlisi tarafından düzenlenebilen belgelerden...

omerutku 2022-01-13 15:01:06
Geçmişte açılan 2 tane davanın birinde 5 yıl suç işlememe kararı verilmişse, 2. davada karar çıkarsa ceza çekilir mi?
Geçmişte yaşanan 2 tane hakaret davasının birinde 5 yıl suç işlememe şartıyla karar verilmişse, 2. davada da daha sonra karar çıkarsa 1. davanın...
cem__7 2022-01-12 17:57:28
[Ceza davaları] Zaman aşımı doldu mu/ dolmadi mi?
Özel evrakta sahteclik tc 207/1 yargilaniyorum. 1-3 yil hapiz cezasi oldugu icin, tck 66 ya gore 5 yildan az oldugundan olagan 8 yil zamanasimi,...
acharad 2022-01-11 19:42:03
[Ceza davaları] İstinaf Red Ederse Yargıtay Yolu Açık mı?
Merhaba sayın yetkililer , arkadaşlar .

Bir dosyamda 3 farklı müşteki var. Bir müşteki de 168/2 den faydalandım 2 yıl 1 ay ceza verildi. Diğer...

mertakcan761 2022-01-11 17:56:58
Hakaret Suçu Oluşmuş Mudur ?
Hakaret edildiğinden bahisle şikayetçi olmuştum. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Altta yazdığm cümleler hakaret midir, değil midir ?...
izmir1923 2022-01-10 16:47:44
Güveni kötüye kullanma
Değerli büyüklerim ben bir muhasebecinin yanında çalışmaktayım. Eşimin amcasının oğlu olan biri eşinin üstüne işyeri işletmekte ve bizde muhasebe...
ayberk_22 2022-01-04 10:25:59
[Ceza davaları] Dolandırıcılık Suçu Hk. (Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi)
Merhabalar,

2020 Ocak ayınca dolandırılmıştım. Dolandırıldığım gün gidip soruşturmayı başlatmıştım. Dolandıran şahıs 17 yaşlarında bir genç. 3...

SchewizeN 2021-12-22 11:10:45
[Suçlar] Şantaja maruz kaldım iş işten geçti mi ? Ne yapmalıyım ? Lütfen fikirlerinize ihtiyacım var.
Merhaba öncelikle size sormak istediğim 2 konu var. Sevgili arkadaşlar ;

1-) Uyap vatandaş üzerinden şantaj davası açabilir miyim ? Nasıl açarım...

salakbiriyim 2021-12-19 15:47:47
[Cezalar] Arkadaşıma polis merkezinden çağırma kağıdı gelmiş, bu nedir?
Merhaba, Dün akşam evine böyle bir kağıt gitmiş, düşünüyor düşünüyor bulamıyor. Neden çağırılma ihtimali vardır evrak işi için mi? Polis merkezine...
napacnikrab 2021-12-18 08:41:59
Etil Alkol Alırken Dolandırmak
Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşım Facebook üzerinden bir reklama tıklayıp etil alkol siparişi veriyor. Ertesi gün sipariş ettiği ürün kargo...
damdaki_yazilimci 2021-12-17 19:35:33
[Cezalar] Cezaevindeyken kazanılmış sürücü ehliyetini alamamak
2014 yılında sürücü ehliyeti almaya hak kazanmış fakat trafikteki işlemlerini halledemeden cezaevine girmiş bir kişi şuan dava açsa ehliyetini...
emre.ygbsn 2021-12-17 08:47:37
[Cezalar] Uyap Mahkeme Kaydı Sildirme
Daha önce Ceza verilmesine yer olmadığına kararı ile bir ceza davasına katıldım. Fakat yıllar önce ki bu dava uyapta profilimde görünüyor. Uyapta ki...
draqonft 2021-12-16 18:59:56
[Cezalar] Zararın karşılanmasında zarardan fazla para istenmesi
Merhabalar.onceden çalışmakta olduğum işyerinde benim haramdan kaynaklanan bir gelir kaybı oldu.12-13 bin civarinda .işten ayrılırken işveren bana...
Saldur 2021-12-15 10:47:08
[Ceza davaları] Oyunla İstismar şikayeti ve para talebi
İyi günler, ikiside 18 yaşından küçük 15 yaşından büyük iki çocuk var. Evde alkol aldıkları ve sonra erkeğin kızı istismar ettiği idda edilerek...
ahmetozcann 2021-12-12 13:27:30
[Ceza davaları] Çalıntı Telefon'a SIM kartın takılması
Merhaba, Başıma gelen ilginç bir olayın ve bu olaydan dolayı açılmış olan ceza davası ile ilgili değerli görüşlerinize, bilgi ve yönlendirmenize...
Freelucky 2021-12-11 12:27:09
[Ceza davaları] Hagb Sürem ne zaman bitiyor?
Kesinleşme Tarihi : 03/02/2017 Gerekçeli Karar Tarihi :22/12/2016 Suç Tarihi :03/05/2016

Merhaba arkadaşlar, bu bilgilere göre 2022 şubatta mı...

Chev 2021-12-10 05:53:07
Tanik dinlenmemesi
Dün hırsızlık tan dolayı davam vardı. ama polis tutanaklarında kamera görüntülerinde para yok elimde evrak var. ben bir meslek mensubuyum.bana...
ayberk_22 2021-12-09 12:10:21
[Ceza davaları] Hakkımda açılan şantaj davası
Merhaba, internet üzerinde tanıştığım ve birlikte iş yaptığımız bir bayan ile bir süre sonra yakınlaştık ve görüntülü görüşmede ekran görüntüsü...
ka1983 2021-12-06 16:11:32
[Ceza davaları] Rütbeli Personelim ve Askerim Tarafından Başıma Gelenler
Merhaba , bir konuda yardımınıza ihtiyacım var lütfen yardımcı olun.Olay şu şekilde gerçekleşti. Ben doğuda görev yapıyordum Batı’ya tayinim çıktı....
mcbean01 2021-12-06 10:34:46
[Suçlar] Uyuşturucu suçundan tanık olarak ifade vermek
2020'de üzerimde gerica isimli 1 tablet ecza uyuşturucu yakalatmıştım. İfademi narkotik şube aldı ve bir kaç ay sonra eve kovuşturmaya yer olmadığına...
klp10 2021-12-05 12:39:20
[Ceza davaları] İnternet Üzerinden Dolandırıcılık
Selamlar arkadaşlar, İnternet üzerinden bir ürün almak için satıcıya 1010 lira eft yaptım fakat arkadaş dolandırcıymış sonradan farkettim paramı...
ismkdc 2021-12-03 20:55:49
Hakim sanığın karakoldaki ifadesini görüyor mu?
Mahkemem var yakında. Hakim bizim karakolda verdiğimiz ifadeyi bir şekilde görebiliyor mu? Görüyorsa ayrıca mahkemede ifade vermek istemiyorum çünkü....
ugyrt6 2021-12-03 17:17:20
[Suçlar] Suçum yok ama şüPheli gözüküyorum.
Mayıs ayında bir kadının instagram hesabı çalınıp borsa üzerine güven vermek amacaıyla çaldıkları kadının hikayesinden sahte dekont paylaşmışlar....
franc3523 2021-12-02 13:30:13
[Ceza davaları] HAGB var ve bir suç daha işledim.
3 yıl önce internet üzerinden biriyle karşılıklı hakaret sonrası ceza almıştım. Verilen cezanın özeti şöyle: TCK'nın 62/1. maddesi gereğince...
yafu76 2021-11-24 00:30:24
[Ceza davaları] şirkette görevi kötüye kullanma
Merhabalar,yaklaşık 6 yıl çalıştığım firma benim üzerimden personeline ya da yöneticilerin gayrıresmi maaş ,primler ve gayrıresmi ödemeler...
xmercan 2021-11-22 13:56:09
[Ceza davaları] Cezanın olağan zamanaşımı kapsaminda kazanilmis hak var mi?
Merhabalar, degerli hukukçu arkadaşlarıma cezanın olağan zaman aşımıyla ilgili bir sorum olacaktı.

Bildiginiz gibi TCK md. 66’ya göre, en hafif...

Serco41 2021-11-12 10:07:48
[Ceza davaları] Savcılık kararına kanun yararına bozma ile itiraz edilir mi?
Danistay dairesinin ...maddesi uyarinca dilekçenin işleme konulmamasına kesin olarak karar verilmistir deniyor. Ben bu karara itiraz edebilir miyim?...
amelie08 2021-11-10 10:16:13
Büyü yapılmıştı şikayet etsem dava açılır mıydı?
Üniversitede memurum bir dönem çalıştığım okuldaki Öğr. Gör. C.S. bana aşık olur yanımızda çalışan kısmi zamanlı öğrenci tarafından seni onunla...
x_LORD 2021-11-04 16:19:05
[Suça teşebbüs] Sözlü hakaret hakkında
Ev sahibim ile kira konusunda anlaşamadık ancak zam yapıldı ve kirs ödemeye gittiğimde bana hakaret ve üzerime yürüyerek tahrik etmeye çalışıyor ve...
volkinss 2021-11-03 11:59:30
Zor konu= Avukat seçmek
Merhaba

Zor konu. Avukat seçmek. Ceza davasında da boşanma davasında da aynı sorun. Avukat seçmek. Akrabanız olan avukat mı? Arkadaşınızın daha...

dogruluk2222 2021-10-31 14:38:32
[Ceza davaları] adli para cezası zaman aşımı
merhaba abiler ablalar kardeşlerim ben 22 yaşındayım 15-18 yaşları arasında başkasının kredi kartını izinsiz kullanma ile yarar sağlama suçu...
mercan0024242 2021-10-30 03:17:17
[Ceza davaları] Şikayetten Vazgeçme Dilekçeme Rağmen Dava Devam Ediyor
Merhaba. Öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam lütfen affedin. Bu davadan bir türlü kurtulamıyorum ve yardıma ihtiyacım var. Cevaplarınız için...

657756 2021-10-29 13:38:39