Amerikan Hukuku

From Hukuk Wiki

Amerikan Hukuku ve ABD. Hukuk Sistemi :

  • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİİÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ
1. YARGIÇLARIN SEÇİMİ, ATANMALARI VE BAĞIMSIZLIKLARI
A. Hakimlerin Atanması
1. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası Madde III Uyarınca Atanacak Hakimler
2. Eyalet Mahkemeleri Hakimleri
B. Federal Yargı Etik Kuralları
C. Hakimlerin Maaşları
D. Kıdemli ve Emekli Hakimler
E. Adli Eğitim
F. Hakimin Atayacağı Çalışanlar
G. Amerikan Hukuk Sistemini Diğer Sistemlerden Ayıran Özellikler
1. Hasımlı Sistem
2. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi
H. Mahkeme Kararlarının Uygulanması
I. Adli Prosedürün Kaydı
1. Mahkemenin Görüşlerinin Yayımlanması
2. FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
A. Federal Yapı ve Eyalet Erklerinin Göreli Yetki Alanları
1. Yalnızca Federal Devlete Özgü Yetkiler
2. Yalnızca Eyaletlere Özgü Yetkiler
3. Federal Devletin ve Eyaletlerin Aynı Anda Olan Yetkileri. Üstünlük Maddesinin Etkisi
B. Tam Güven Ve İtimat Maddesi
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ANAYASASININ GETİRDİĞİ BİREYSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA VE KISITLANMASINA İLİŞKİN İLKELER
A. Usulüne Uygun İşlem ve Yargılama İlkesi
1. Temel İlke
2. Yaşam, Özgürlük veya Mala El Konulması
3. Gerekli Usul
4. Adil Yargılama Haklarından Feragat Edilebilir
B. Usulüne Uygun İşlem Hakkının Hukuki Esasları ve Bireysel Hak ve Özgürlüklerin
Korunması ve Kısıtlanmasında Eşitlik İlkesi
C. Hukuki Esaslara Uygun Yargılama ile Eşitlik İlkesi Arasındaki İlişki
D. Mahkemenin Kullandığı İnceleme Standardı
1. Sıkı İnceleme
2. Orta Derece İnceleme
3. Makul Bir Temele Oturtma
E. Hukuki Esaslara Uygun Yargılama
1. Anayasal Kaynak . İki Madde
2. Uygulanabilir Standartlar
F. Eşitlik İlkesi
1. Anayasal Kaynak
2. Uygulanabilir Standartlar
3. Ayrımcılık Sonucu Oluşturulan Sınıflandırmayı İspat
4. Kuşku Uyandıran Sınıflandırmalar
5. Orta Düzeyde Kuşku Uyandıran Sınıflandırmalar
G. Din Özgürlüğü
1. Dini İnançların Serbestliği Şartı
2. Din Tesis Edilmesi Şartı
H. İfade ve Toplanma Özgürlüğü
1. İçerik ve Davranış Ayırımı
2. Korunmayan İfade
I. Basın Özgürlüğü / Konuşma
III. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ANAYASASININ GETİRDİĞİ BİREYSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN FEDERAL DÜZLEMDE KORUNMASINDA CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ
A. Ceza Muhakemesindeki Anayasal Kısıtlamalar
1. Eyaletler Üzerinde Bağlayıcı Olan Anayasal Yükümlülükler
2. Eyaletler Üzerinde Bağlayıcı Olmayan Anayasal Haklar
B. Dışarıda Bırakma Kuralı
1. Kuralın Genel Olarak Kapsamı
2. Kuralın Sınırları
3. Zararsız Hata Kriteri
4. Dışarıda Bırakma Kuralının Uygulanması
C. Ek 4. Madde
1. Genel
2. Tutuklama ve Diğer Tutmalar
3. Delil Teşkil Eden Arama ve El Koyma
4. Vicdanı Rahatsız Eden Yöntemlerle Delil Elde Etmek
D. İkrarlar
1. Giriş
2. Ek 14. Madde - Gönüllülük
3. Ek 6. Madde, Avukat Desteği Alma Hakkı
4. Zorla Kendine Karşı Yaptırılan Suç İkrarına Karşı Ek 5. Madde İmtiyazı
E. Dava Öncesi Teşhis
1. Suçlama İçin Somut Dayanaklar
2. Hakkın Temini
F. Dava Öncesi Prosedürler
1. Tutuklama İçin Geçerli Sebep Olup Olmadığını Tespit Amacıyla Ön Duruşma
Yapılması Hali
2. Dava Öncesi Göz Altına Alma, Kefalet
3. Büyük Jüri
4. Seri Yargılanma Hakkı
5. Savcının Beraat Bilgilerini Açıklama Sorumluluğu ve Savunmanın Bildirimleri
6. Cezai Ehliyete Haiz Olma
7. Dava Öncesi Aleniyet

G. Duruşma
1. Duruşmanın Adil Olması Hakkı
2. Jürili Mahkemede Yargılanma Hakkı
3. Avukat Tutma Hakkı
4. Şahitleri Yüzleştirme Hakkı
5. İspat Mecburiyeti Ve Delil Yeterliliği
H. Suç Teşkil Eden İddialar Ve İddia Uzlaşması
1. İddiayı Kabul Etmek
2. Ceza Verilmesi Sonrası Suç Teşkil Eden İddiaların Yeni Bir Dava İle Dolaylı
Yoldan İleri Sürülmesi
3. İddia Uzlaşması
4. Suçu Kabul Etmenin Yan Etkileri
I. Cezalandırma ve Cezalandırmaya İlişkin Anayasal Haklar
1. Cezalandırmaya İlişkin Usuli Haklar
2. Temyizde Bozmadan Sonra Yeniden Yargılama Sırasında Daha Ağır Mahkumiyet
3. Cezalandırmaya İlişkin Önemli Haklar
J. Temyiz Hususunda Anayasal Sorunlar
1. Temyiz Hakkı Olmaması
2. Kanun Hükümlerinden Eşit Olarak İstifade Etme Hakkı ve Temyiz Esnasında
Danışma Hakkı
3. Temyizin Bozma Kararından Sonra Yeniden Muhakeme
4. Geriye Etki
K. Mahkumiyete İlişkin Olarak Bir Mahkeme Kararının Hükümsüzlüğünün Diğer Bir Davada
Dolaylı İddiası
1. Dolaylı İddianın Mümkün Olması
2. Habeas Corpus Prosedürü
L. Cezalandırma Sırasındaki Haklar
1. Şartlı Tahliyenin Hükümsüzlüğü Konusunda Danışma Hakkı
2. Hapishanede Mahkumunun Hakları
M. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanma Yasağı
1. Yasağın Ortaya Çıktığı Zaman
2. Tekrar Yargılanmaya İzin Veren İstisnalar
3. Aynı Suç
4. Ayrı Hakimiyet Alanları
5. Savcılık Tarafından Temyiz
6. Kesin Karar Dava Konusu Olmaz
N. Kendi Aleyhinde Şahadette Bulunmaya Zorlanamama Hakkı
1. Bu Hakkı İleri Sürebilecek Olanlar
2. İmtiyazın İleri Sürülebileceği Zamanlar
3. Hakkın Engellenmesi
4. Korumanın Amacı
5. İmtiyazın İleri Sürülmesine Engel Durumlara Karşı Yasaklar
6. İmtiyazın Kaldırılması
7. İmtiyazdan Feragat

KAYNAKÇA

GİRİŞBu el kitabı, Amerikan federal hukuk sistemini, bu sistemin yapı ve işleyişini, ve bireylerin
haklarını ve özgürlüklerini korumak amacı ile düzenlenmiş usul hükümlerini Türkiye.deki
yargı mensuplarına ana hatları ile tanıtmak için hazırlanmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri.nin (ABD) Anayasası 1789 yılında kabul edilmiş olup ABD.nin
en yüksek kanunudur. Anayasa, her eyalete (toplam 50 tane) kayda değer ölçüde bağımsızlık
ve yetki veren bir cumhuriyet kurmuştur. Federal hükümetin yetkileri Anayasa.da tayin edilen
sınırlar içinde belirlenmiştir ve geri kalan hususların düzenlenmesi Anayasa tarafından halk
ve eyaletlere bırakılmıştır.
Anayasa.nın ilk on ek maddesi hak ve hürriyetler beyannamesi olarak düzenlenmiş ve halka
temel haklarını vererek onları hükümetin haksız davranışlarından korumayı amaçlamıştır.
İfade özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, haksızlıkların düzeltilmesi özgürlüğü, mantıksız arama
ve tutuklamadan korunma özgürlüğü, usulüne uygun yargılanma hakkı, zorla suçunu kabul
etmeme imtiyazı, el konulan mallarının adil tazmin edilmesi hakkı, ceza muhakemelerinde
seri ve halka açık yargılanma hakkı, hem ceza hem hukuk davalarında jüri tarafından
yargılanma hakkı, ve ceza muhakemelerinde avukat yardımı almak hakkı korunan haklardan
bazılarıdır. Bu sistemde yukarıda belirtilen hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi 200 yıllık bir
sürece yayılmıştır.
El kitabının ilk bölümü, ABD.nin federal yargılama sistemini tanıtmak için düzenlenmiştir.
Bu bölüm, hakimlerin seçimleri, atanmaları, bağımsızlıkları gibi konular ile Federal Yargı
sisteminin temel taşlarına dair konuları içermektedir. İkinci bölüm, ABD Anayasa.sının
getirdiği bireysel hak ve özgürlükler ile bunların federal çerçevede korunmasına yönelik ceza
yargılamasının yerini ve işleyişini anlatmaktadır.

KAYNAKÇA
The Federal Court System In the United States, Office of Judges Program, Administrative
Office of the U.S. Courts, 2001, 2. Baskı.
BarBri Bar Review, Harcourt Professional Education Group, Inc., 2001.

METNİ HAZIRLAYAN HUKUKÇULAR
ÇİÇEK ZOROĞLU EMED
Hukuk Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Denklik, 2001); Suffolk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi (J.D., cum Laude, 1994); Boston Üniversitesi (B.A., cum
Laude, 1991).
Kayıtlı Olduğu Barolar: Massachusetts Barosu (1995), New York Eyaleti Barosu (1995).
UMUT KOLCUOĞLU
Hukuk Eğitimi: New York Üniversitesi (Hukuk Yüksek Lisansı LL.M, 2001); İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998).
Kayıtlı Olduğu Barolar: İstanbul Barosu (1999); New York Eyaleti Barosu (2002).
ELİF KÖYMEN
Hukuk Eğitimi: Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi (J.D. 2001); Massachusetts-Amherst
Üniversitesi (B.A., magna cum laude, 1997).
Kayıtlı Olduğu Baro: Massachusetts Barosu (2002).
PİRAYE KURANEL
Hukuk Eğitimi: Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Uluslararası Bankacılık ve Finans
Hukuk Yüksek Lisansı LL.M, 2001); İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (1999).
SELİN ÖZBEK
Hukuk Eğitimi: Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Hukuk Yüksek Lisansı LL.M,
2001), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (1999).
KAYRA ÜÇER
Hukuk Eğitimi: Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Hukuk Yüksek Lisansı LL.M,
2000); Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (2000).
3
METNİN EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPAN HUKUKÇULAR
DR. ŞÜKRÜ ALPARSLAN
Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Doktora, 1983); İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi (Lisansüstü Ceza ve Ceza Usul Hukuku, 1973); İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi (1971).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (1972).
ÜMİT HERGÜNER
Hukuk Eğitimi: Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Hukuk Yüksek Lisansı LL.M., 1985);
American Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi (Uluslararası Hukuk Çalışmaları Hukuk
Yüksek Lisansı LL.M., 1984); İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisansüstü 1980-1982);
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1979).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (1980).
HÜLYA KIZILER KALEDELEN
Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1979); İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi (Lisansüstü 1979-1980).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (1980).
IŞIL ÖKTEN
Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Hukuk Yüksek Lisansı, 2001),
Alabama Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Hukuk Yüksek Lisansı M.C.L., 2000), İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1996).
Kayıtlı Olduğu Baro: İstanbul Barosu (1998), New York Eyaleti Barosu (2001).
Istanbul Bar Association, admitted 1998
New York State Bar Association, admitted 2001