Uluslararası Hukuk

From Hukuk Wiki

Uluslararası hukuk ile ilgili bölüm.

Uluslararası hukuk bir devletin diğer bir devlet/devletler ile VEYA bir devletin uluslararası örgütler ile ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına "iç hukuk" denir. Bir devletin diğer devletler ile veya uluslararası örgütler ile ilişkilerini düzenleyen kurallar ise "dış hukuk" denilir.

İç hukukta devlet bireye üstün bir iradeye sahiptir. Ancak uluslararası hukukta devlet gibi üstün bir iradeye sahip, yani devletlerin bağlı olacakları ve bunları uygulayacak bir otorite yoktur. Uluslararası hukukta ise devletler arasında eşitlik prensibi geçerlidir. Uluslararası toplum, eşit ve egemen devletlerin yan yana olduğu bir sistemdir. Bu sistemde, eşit ve egemen devletlerin yan yana olması, hem ayırt edici, hem de zayıf olan özelliğidir. Kuvvetler ayrılığı prensibi olmaması bu sistemi güçsüz kılar. Kuralları oluşturan, uygulayan ve yorumunu yapan varlıklar, eşit ve egemen devletlerdir. Birbirine eşit ve egemen varlıklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının kaynağı olarak bir üst organ yoktur. Bu sistemde kuralları yaratan ile ona tabi olacak olanlar aynıdır. Milletlerarası toplumda devletteki gibi merkezileşme yoktur. Teşkilattan yoksun bir yapı sergiler. Yasama işlevi, devletler tarafından gerçekleştirilir.

Uluslararası hukukun kaynakları; Andlaşmalar, örf ve adet hukuku, hukukun genel prensipleri, içtihatlar ve doktrindir.

Uluslararası hukuku hakkında aşağıdaki terimler ileride incelenecektir:

Uluslararası hukukun kaynakları ,

Uluslararası hukukta taraflar ,

Uluslararası hukukun yer bakımından uygulama kuralları, ( kara, deniz, hava ülkesi, devletlerin tanınması, devletlerin halefiyeti, diplomasi ilişkileri, sorumluluk, uyuşmazlıkların çözümü, kuvvet kullanma hakkı, sıcak takip... )

Ulusal ve Uluslararası hukuk sistemleri .


Uluslararası hukuk Mevzuatı :


Failed to load RSS feed from http://www.hukuki.net/forum/external.php?forumids=30|long|max=5: URL alınırken hata: Maximum (1) redirects followed