Avrupa Birliği Hukuku

From Hukuk Wiki

Avrupa birliği (AB) Hukuku bölümü.

Avrupa Birliği Hukuku

1) Avrupa Topluluk Hukukunu oluşturan temel antlaşmalar

BİRİNCİL HUKUK

1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması

18/3/1951 de Paris'de imzalandı. Tüzel kişiliğe haiz olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. 25/7/1952 de yürürlüğe girdi. Üye ülkelerin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kömür ve çelik üretiminde ortak düzenlemeler yapılmaktadır.

1957 - Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması

25/3/1957 de imzalandı. Avrupa Atom Enerjisi Kurumu (Euratom) kuruldu.

1957-Roma-Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması (ATA)

25/3/1957 de imzalandı.Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran antlaşmadır.

Ekonomik büyüme yanında üye ülkelerin parasal ve siyasi birlikleri de amaçlanmaktadır. Malların, sermayenin ve emeğin serbestçe dolaşımı örgütlenmiştir. 1992 Maastrich-Avrupa Birliği Antlaşması ile maddeler ve bazı kavramlar değiştirildi. Örneğin AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu), AT (Avrupa Topluluğu) oldu. AETA (Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması) ise ATA (Avrupa Topluluğu Anlaşması oldu. 1957 yılında 248 maddeden ibaret olan ATA, 1992 ABA (Maastrich-Avrupa Birliği Antlaşması) ile, 300 maddeye ulaştı.

Sonradan, 1997 Amsterdam Antlaşması ile hem ATA'da hem ABA'da değişiklikler yapıldı. Şu anda, AAETA, AKÇTA ve ATA yürürlüktedir. Ancak pratik Avrupa Hukukunun temel metni, Maastrich ve Amsterdam antlaşmaları ile değiştirilen 1957 - Roma- Avrupa Topluluğu Antlaşmasıdır.

1965-Avrupa Toplulukları için Tek Konsey ve Komisyon Oluşturulmasına İlişkin Antlaşma

8/4/1965 de imzalandı. Evvelce, AKÇT, AET, AAET içinde görev yapmakta olan Konsey, Komisyon, Genel Kurul (Avrupa Parlamentosu) ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi (ATM), bu sözleşme ile her üç topluluk için birleştirildi ve her üç topluluk için birlikte görev yapmaya başladı.

28/2/1986 da imzalandı. 1/7/1987 de yürürlüğe girdi. Üye ülkeler arasında dış politikanın birlikte belirlenmesi, Avrupa Hukukunun konulmasında işbirliği yapılması, çevrenin korunmasında ortak politika saptanması, akademik ve mesleki özelliklerin belirlenmesi gibi konularda düzenleme yapılmıştır. ABA ile değiştirildi.

1992-Maastrich-Avrupa Birliği Hakkında Antlaşma (ABA)

7/2/1992 de imzalandı, 1/11/1993 de yürürlüğe girdi.Böylece Avrupa Birliği kuruldu. 1993 de yürürlüğe girdi. AB, mevcut üç topluluğu ortadan kaldırıp onların yerine geçmemiş, aksine kısmen üç topluluk üzerine kurulmuştur. ( Bkz: Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, Sh.15)

AB, üç sütun üzerine kurulmuştur. Topluluklar, Ortak Dış Politika ve Adalet ve İçişlerinde İşbirliği.

1997-Amsterdam Antlaşması

2/10/1997 de imzalandı, 1/5/1999 da yürürlüğe girdi. Amsterdam Sözleşmesi, üç bölümden, bir ekten ve 13 protokolden oluşmaktadır.Topluluk Antlaşmaları ve Maastrich Avrupa Birliği Antlaşmasında kurumlar, hedefler ve işlevler temelinde değişiklikler yapılmıştır.

22/6/1993 günlü Kopenhag Zirvesinde kabul edilen siyasi ve ekonomik ölçütler (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarının korunması ve bunları teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığı, Birlik içinde rekabetçi baskılara ve diğer serbest piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest piyasa ekonomisinin varlığı ) Amsterdam Sözleşmesi ile yasallaştı.(m. 6) Kadın erkek eşitliğini, çevre koruma ilkelerini ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ni güçlendiren değişiklikler yapıldı. Ek protokollerle; Schengen sözleşmeleri Topluluk mevzuatına dahil edildi.Sığınmacı ve mülteci politikaları belirlendi. Medeni ve ceza hukuku alanında adalet mercileri ile polis işbirliği düzenlendi.

2000 - Nice - Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ( Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi )

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanları tarafından

7/12/2000 de Nice'de imzalandı ve açıklandı. Avrupa Birliği sınırları içinde ikamet eden tüm Avrupa vatandaşları ile diğer kişilerin medeni, siyasal, ekonomik ve sosyal haklarını düzenlemektedir. Bu haklar altı bölüm altında kaleme alınmıştır; Onur, Özgürlükler, Eşitlik, Dayanışma, Vatandaşlık Hakları, Adalet.

Sözleşmede düzenlenen hakların dayanağını, Maastrich-Avrupa Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, AB Ülkelerinin Anayasal Gelenekleri; Avrupa ve Avrupa Konseyi Sosyal Şartları, Avrupa Toplulukları Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları, oluşturmaktadır.

Nice Sözleşmesinde düzenlenen temel haklar fazla bir değişikliğe uğramadan Avrupa Anayasası Taslağı'nda yer almıştır.

2003 - Avrupa Anayasası Taslağı

Avrupa Konvansiyonu tarafından 13 Haziran ve 10 Temmuz 2003 de kabul edilmiş ve 18/7/2003 gününde AB Konseyi Başkanlığı'na Roma'da sunulmuştur.

15 Aralık 2001 Laeken Zirvesinde alınan kararla Avrupa'nın Geleceği Hakkında Avrupa Konferansı başlamıştır. Avrupa Birliğinin amaçları, kurumları, iç ve dış ilişkileri, dayandığı sözleşme, protokol ve kararların eşgüdümü ve temel haklar Avrupa Anayasası Taslağında düzenlenmiştir. Dört bölümde 342 madde ve ekli 5 protokol ile 4 Bildiriden oluşan AB Anayasası yürürlüğe girdiğinde Roma-Avrupa Topluluğu Antlaşması, Maastrich-Avrupa Birliği Antlaşması ve bunları değiştiren antlaşmalar yürürlükten kalkacaktır. (Bölüm IV.-1 )

2004 Aralık Zirvesinde tartışmaya açılan AB Anayasa Taslağı, özellikle Avrupa Parlamentosu'nda temsilciler sayısı ile AB Konseyi ve Bakanlar Konseyi'nde oyların ağırlığı konularındaki görüş ayrılıkları nedeniyle henüz kabul edilmemiştir.

2) Kararlar, Topluluk Tüzükleri, Yönergeler

İKİNCİL HUKUK

Genel olarak yukarıda belirtilen antlaşmalar, Topluluk hukuku'nun birincil kaynağını, topluluk kurumlarının kendilerine antlaşmalarla devredilmiş yetkileri kullanırken oluşturdukları mevzuat, Topluluk hukukunun ikincil kaynağı olarak nitelenir.

a) Topluluk Tüzükleri ( Regulations)

ATA ve AAETA'nın Topluluk Tüzüğü ile AKÇTA'nın Topluluk Kararı doğrudan uygulanan ve doğrudan etkiye sahip hukuki tasarruflardır. Topluluk Tüzükleri, Konsey'ce veya ortak karar alma usulü içinde Konsey ile Avrupa Parlamentosu tarafından birlikte; ya da Komisyon yahut Avrupa Merkez Bankası tarafından çıkarılır. Her üye devleti doğrudan bağlar. Üye devletler, ulusal hukuklarını öne sürmek suretiyle Topluluk Tüzüklerini uygulamaktan kaçınamaz. Ulusal mevzuatlarına eklenmesine gerek olmaksızın Topluluk yurttaşları için aynı ulusal yasalar gibi hak ve yükümlülükler getirir.Yürütme ve yargı organları, ulusal hukuk kadar Topluluk hukukuna da uymak zorundadırlar. Tarım, ulaştırma, iletişim, ulaşım, çevre koruma, iş ve sosyal güvenliği gibi alanlarda AB Resmi Gazetesinde yayınlanan Topluluk Tüzükleri, topluluk yaşamının düzenlenmesinde önemli role sahiptir.

b) Yönergeler (Directives)

AT kurumları tarafından yayınlanan yönergeler, Topluluk tüzüklerinden farklı olarak mevzuatın tekleştirilmesine değil uyumlulaştırılmasına yöneliktir. Yönergeler, öngörülen hedef bakımından Üye devletler için bağlayıcıdır; ancak Topluluk düzeyinde mutabık kalınmış hedeflere kendi hukuk sistemleri içinde ulaşma biçimini ve yönteminin seçimini ulusal mercilere bırakırlar. Yönergeler, Üye Devletlerin yasalarının üzerinde değildir; ancak Üye Devletlere ulusal mevzuatlarını Topluluk kurallarıyla aynı düzeye getirecek biçimde ayarlama yükümlülüğünü getirmektedir.

Avrupa Adalet Divanı, bir çok kararında, Topluluk yurttaşlarının ulusal mahkemelerde açacakları davalarda, ilgili Yönerge ile kendilerine tanınan hakları elde edebilmek için o Yönerge'ye doğrudan atıfta bulunabileceklerini, belirtmiştir. Ayrıca, Adalet Divanının, Üye Devletlerin, yönergeleri bütünüyle ya da kısmen kendi mevzuatlarına aktarmaktaki kusurlarından dolayı ortaya çıkan zararları tazmin etmekle yükümlü olduğuna dair yerleşik kararları mevcuttur.

c) Kararlar (Decisions)

Karar, AB Konseyi tarafından veya veya ortak karar almak suretiyle, Konsey ile Parlamento, Komisyon veya Avrupa Merkez Bankası tarafından alınabilir. Topluluk kurumları bu kararlar ile Üye Devletleri ya da yurttaşları her hangi bir eylemde bulunmaya ya da bulunmamaya zorlayabilirler veya onlarla ilgili haklar ve ödevler koyabilirler. Ayrıca, Avrupa Topluluklar Mahkemesinin aldığı kararlar, Topluluk hukukunun konulmasında ve uygulanmasında çok önemli bir işleve sahiptir.

d) Tavsiye ve Görüşler (Recommendation and Opinion)

Topluluk kurumlarının, Üye devletlere veya AB yurttaşlarına yönelik hukuken bağlayıcı olmayan ancak muhataplarına belli bir konuda belirli bir biçimde davranmalarını tavsiye eden hukuki tasarruflardır.

İzmir, 07.05.2005

Kaynaklar

Avrupa Birliği Hukuku, Tekianalp/Atamer/Oder/Okutan, Beta Yay. İst.2000 
AB İnternet sitesi;  http:/europa.eu.int 
AB Türkiye Delegasyonu;  www.deltur.cec.eu.int 
AB Genel Sekreterliği    ; www.abgs.gov.tr 
AB Luksemburg Adalet Divanı;  http:/curia.eu.int AİHM'e doğrudan başvuru hakkında.

Değerli hukukçu arkadaşlar, evimizin önünde bekçi köpeği sürüsü var evden dışarı çıkmamıza izin vermiyorlar ayrıca belli sokaklara falan giremiyoruz...
Fadılzade 2022-01-10 13:52:50
Ankara Anlaşması ve European Economic Area
Avrupa lokasyonlu ödeme kabul firmalarından sürekli red yiyoruz ve cevapları şu şekilde;

Marketplaces from countries outside of European Economic...

holyone30 2021-03-04 08:22:41
Aihm başvurusunun kabul edilebilirlik şartlari
1. Başvuru formu (Mahkeme önünde başvurunuzun kabul edilebilir bulunabilmesi için öncelikle başvuru formunda istenen tüm bilgileri sunmanız...
idare_hukukçusu 2020-03-15 21:26:44
Bilgi almak istiyorum
Merhaba,

Öncelikle sizi interneten buldum ve yazmak istedim yardimci ola bilirmisiniz diye. Ben 1980 almanya dogumluyum orda okudum büyüdüm. ...

Dry Yldrm 2019-04-03 08:30:51
Kaybolan Oturum Ve Uzayan Surec
Arkadaslar 1 bucuk Ay once Almanyadan Turkıyeye esımle Tatıle Geldık Tatılımızı Guzelce Yaptık Ben 1 Gun oncesınden Isyerımın Cagırması Netıcesıne...
veyselbaba 2018-10-20 13:26:41
Aihm tazminat tazmini
2012 de aihm ne açtığım tazminat davası için sonuç dosyası geldi.lâkin bu süreçte ne yapacağımı bilmiyorum.adliye ye gittim valiliğe gönderdi oda...
SAYGILIER 2017-12-24 08:43:55
Amerika vize problemi- sabıka
Merhaba,Ben öğrenciyim ve Bu yıl Amerika'ya Work and travel 'a başvurmak istiyorum.Ancak bir sorum var. Bu yıl *amerika uyruklu* bir arkadaşıma...
msari07 2017-12-12 12:46:16
Fransa ve Hollanda vize-iş hukuku
Merhabalar ;

Ben Fransa'ya evlilik yaparak geldim ve geldikten 1 ay sonra özel bir nedenden dolayı ayrıldık Hollanda'daki akrabalarının yanına...

Sseyfooo 2017-03-20 23:20:34
Cezaevindeki zanlı AİHM başvurusu için nasıl temsil yetkisi verebilir?
Merhaba,

Saygıdeğer Avukatlarımızın desteğine ihtiyacımız olan bir konu var. Şuanda cezaevinde tutuklu bulunan abim için Avrupa İnsan Hakları...

badisaba 2016-11-22 10:42:28
Siyasi Siginmaci olarak AIHM Basvuru
Merhaba;


Italyada siyasi siginmaciyim. Refugiati politici 5 yillik olarak ilk basvrumda aldim. turkiyede asker firarisiyim ve hakkimda acilmis...

umg1903 2016-09-06 22:59:04
AB Vatandaşı ile evlilik ve üniversite
Merhabalar. Ben T.C vatandaşıyım ve kız arkadaşım Hırvatistan vatandaşı. Üniversite öğrencisiyiz ikimizde ancak ikimizde başka bir avrupa ülkesinde...
mhmtcnucr 2016-09-01 14:13:33
Almanya' ya dönebilecek miyim?
Ben 1974 werl(almanya) doğumluyum. 15 yaşında ailem tarafından baskı altına alınarak zorla türkiyeye evlendirildim. Diğer bütün kardeşlerim almanyada...
Arzuzn 2016-05-05 17:30:04
Tebliğsiz Schengen Giriş Cezası Hakkında
Merhabalar,

Öncelikle biraz uzun olacağından, okuma sabrını gösteren herkese teşekkürlerimi sunarım.

Şubat 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında...

ahmetmurat 2016-04-24 15:26:50
Avrupa Birliği vatandaşıyım. Çocuğumu da yapabilir miyim?
Merhaba;

Avrupa Birliği vatandaşıyım. Çocuğumun da olmasını nasıl sağlarım? ve Kızımın Üyeliğinin olması ve olmaması durumlarının her ikisi için...

RUMUZ YENİ HAYAT 2016-03-20 23:27:08
Hollanda & Turk Vatandasligi AB aile birlesimi
Merhabalar,

Hollanda ve Türk vatandasiyim gectigimiz nisan ayinda Turkiye de evlendim,esimin Turk vatandaslig var.

Ispanya barcelona da...

orhan1286 2015-08-09 17:11:37
vize iptali
Merhaba,ben 15 gunluk yillik iznimi degerlendirmek uzere valmanya vize basvurusunda bulundum ve vizem onay aldi 17 07 2015 tarihinde stuttgart...
esratalya 2015-07-22 23:06:10
İç Hukuk Yollarının Tüketilmesinin İstisnaları (Yargıda Makul Süre)
2004 yılından bu yana müşteki ve davacı sıfatıyla pek çok davalar açtım. Aradan 12 yıl geçti. Bu süre içerisinde hem maddi, hem de manevi olarak çok...
bipolar 2015-05-17 00:32:12
Mahkeme kararına uymayanlara adli ve idari işlem yapılmıyor
6 yıldır yaptığım koruyucu aileliğim çok ağır iftiralarla sonlandırılmıştır. Bende başlattıığım hukuk mücadelemi kazandım. tüm iddialardan...
balkes1036 2015-04-25 10:21:05
Norvec vizem reddi
oncelikle herkese saygilarimi sunarim

ben 2009 yilinda hic tanimadigim bir insanla evlendim esim danimarka ve Turk vatandasi idi.danimarkaya vize...

misafir 51 2014-10-29 14:26:48
Almanya mavi kart başvurusu
Herkese Merhaba,

Almanyadaki bir türk bankasından iş teklifi geldi ve ayın 8'inde başvuru yaptım.Görevli memur bana 1 hafta ila 10 gün içersinde...

ahmetcemilmeric 2014-08-19 19:17:45
Çifte Vatandaşlık hk. (Türkiye-Yunanistan)
Annemin dedesi Selanik doğumlu. Dedesi ve babası öldü. Şimdi olay şöyle: Selanik Yunanların olduktan sonra ve cumhuriyet kurulduktan sonra biraz...
uncp 2014-08-16 01:10:53
Çek Cumhuriyeti vatandaşı bir bayan ile evlenmek ve yasal haklar
Merhabalar,

Sormak istediğim şu, Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ilerde evlenmeyi düşündüğümüz bir kız arkadaşım var, Türkiye'de veya Çek...

Hersink 2014-05-31 21:04:09
Bu konuda AİM'ne dava açılır mı ?
Merhaba,

Türkiye'de bulunan yabancı bir kuruluşta 5,5 sene çalıştıktan sonar haksız yere işten çıkarıldım. Çıkarılırken bana ödenmek istenen...

French 2014-01-16 13:05:59
AİHM'de emsal ortak velayet kararı için işleyecek sürece nereden nasıl başlanmalı?
Arkadaşlar merhaba. Sorumu çok net ve basite indirgenmiş şekliyle sormak istiyorum. Ülkemizde ortak velayet müessesesi uygulanmıyor. Avrupa...
abcd_efe 2013-12-04 08:08:13
'' Hukukun Açığı'' gibi bir nedenle dava sürecim yok yere uzadı. AİHM' e gitme hakkım varmı ?
Merhaba...

Ben müşteki ve davacı sıfatıyla tam 10 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. İlk etapta 7 yıl boyunca süren Ceza ve Tazminat davalarımın...

bipolar 2013-12-03 01:07:46
EU Blue Card ve Çalışma Durumu Hk.
Merhaba,

Eşim ve ben ikimiz de Türk vatandaşıyız. Eşime bir iş teklifi geldi ve Almanya'ya gitti şu an Almanya'da çalışıyor. Ben de aile...

Mysticool 2013-11-16 12:46:51
Türkiyede evlenme Almanyada boşanma
herkese merhabalar öncelikle konum nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlamak ile alakalıdır.

   Zira ne yapacağımı bilmez durumdayım: ben ...

kirbasbaris 2013-11-01 11:42:48
Gümrük Suclarindan dolayi Kirmizi Bülten Cikarmi?
Selamlar,

2008 yilinda bir kutu cep telefon aksesuarlari kiymeti 400 Dolar, 2 adet Notebook kiymeti 2000 Dolar kargo ile türkiye benim adima...

izzetay 2013-09-17 20:36:03
EU Blue Card ve Almanya Vizesi Hk.
Merhaba,

Eşim ve Ben ikimiz de Türk vatandaşıyız. Eşime bir iş teklifi geldi ve Almanya'ya gitti şu un Almanya'da çalışıyor. Şu an aile birleşimi...

Mysticool 2013-08-27 14:52:00
Aihm Anayasa mahkemesine gönderdi
Konu kısaca şöyle dedeme miras kalıyor kadastro mahkemesi başlıyor ve 52 yılda yeni sonuçlandı.

Bende babamın adına yani mirasçı adına aihm e...

cenkwolf 2013-07-09 19:52:25
Aİhm'e gİtmeden Önce anayasa mahkemesİne gİtmemİze gerek var mi?
2000 yılında 1988 model bir mercedes aldık. Aracın Türkiye'deki 3. sahibiyiz. Aracın plakası, tescili falan vardı. Bugün siz nasıl 2. el bir araba...
sezerizim 2013-03-31 20:20:37
AİHM başvuru takibi
Merhabalar. AİHM'ne 4 ay önce başvuru yapılmıştır. Başvuru yazısı 4 ay önce posta yoluyla teslim edilmiştir başvurunun alındığına dair herhangi bir...

abcd_efe 2012-12-25 08:36:45