Miras Hukuku

From Hukuk Wiki

Miras hukuku ile ilgili bölüm.

Bu bölümde miras hukuku ve ilgili miras davaları incelenecektir. Bazı miras davası ve sözleşme türleri :

 • Mirasın reddi
 • Mirastan feragat
 • Miras mukavelesinin iptali
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Miras sebebiyle istihkak
 • Vasiyetname
 • Miras taksim sözleşmesi
 • Miras sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali
 • Veraset ilamı ( Mirasçılık belgesi )
 • Veraset ilamının iptali


Ayrıca bkz. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi davaları ve harç oranları.


Failed to load RSS feed from http://www.hukuki.net/forum/external.php?forumids=62|charset=ISO-8859-9|short|max=5: URL alınırken hata: Maximum (1) redirects followed